Click here for the Sanhedrin site in English

החלטות שהתקבלו

לקמן יש רשימה חלקית של פסקי דין וחוויות דעת משפטית.  אלו בא מהסנהדרין, מתת בתי דין  ווועדות בחסות הסנהדרין. רוב הם בעברית, חלק קטן הם באנגלית.  אפשר למצוא קריאות דחופות לקהל הציבור כאן.

בית דין
תאריך
נושא לדין
המזכירות י"ג שבט, תשס"ז הרשעתו של חיים רמון היא עוול במשפט!
בית הדין לעניני עם ומדינה כ"ח בטבת, תשס"ז
פנית בית הדין לענייני עם ומדינה לאלוף נווה בענין צוי ההרחקה
בית הדין לעניני בני נח ו' בטבת, תשס"ז מהו הפירוש ומשמעויות של ההצרה של בני נח לפני בית הדין
בית הדין לעניני בני נח ו' בטבת, תשס"ז מי הוא בני נח?
בית הדין לעניני בני נח ו' בטבת, תשס"ז מה הוא השבע מצוות
בית הדין לעניני בני נח ו' בטבת, תשס"ז מקורות לבסיס פסקי דין לבני נח
בית הדין לעניני בני נח ו' בטבת, תשס"ז בית הדין לעניני בני נח : בסיס הילכתי של תפעול בית הדין
הסנהדרין כ"ט בכסלב, תשס"ז קריאות בית הדין: קריאה לתעניות ציבור, לפיזור אוכוסין, חוק יסוד
התורה,לשינוי תודעתי בענין ירושה וכיבוש הארץ

הועדה הכלכלית כ"ג בכסלב, תשס"ז על ניסיונות לעשות חרם נגד מוצרים ייצרו ביהודה ושמרון
דובר הסנהדרין ט"ז כסלו, תשס"ז בענין מעצר הרב ישראל אריאל לצרכי חקירה
הועדה המדינית י"א כסלו, תשס"ז הערות והמלצות בענין  עמדתה של ממשלת ישראל בנושאי בטחון
ומדיניות במרחבי ארץ ישראל

הועדה המדינית כ"ד בחשון, תשס"ז החלטות הועדה המדינית בדיני מלחמה
דובר הסנהדרין כ"ט חשון תשס"ז
דייני בית הדין לעניני עם ומדינה נחקרים על ידי המשטרה
בית הדין לעניני עם ומדינה י"ז בחשון, תשס"ז שאלה של מס' שוטרים אשר נקראו להגיע ולשמור במצעד התועבה
בית הדין לעניני עם ומדינה ט"ז חשון תשס"ז פנית בית הדין לענייני עם ומדינה לאלוף נווה בענין צוי ההרחקה
בית הדין לעניני בני נח ט"ז בחשון, תשס"ז הכרות של מועצות בני נח על ידי הסנהדרין ובית בית הדין לעניני
בני נח
הסנהדרין ט' בחשון, תשס"ז
הודעות הסנהדרין בענין מצעד הגאווה
הועדה המדינית י"ב בתשרי, תשס"ז הועדה המדינית של הסנהדרין לענין פדיון שבויים
בית הדין לעניני עם ומדינה ג' בתשרי, תשס"ז
תקיעת שופר בשבת
דובר הסנהדרין כ' באלול, תשס"ו בענין המנעות מהעלאה לתורה של
קצין שמסר צווי גירוש למשפחות שבגבעות ובמאחזים

דובר הסנהדרין כ"א באב, תשס"ו הודעת נציגות הסנהדרין בענין מלחמת לבנון
דובר הסנהדרין ט"ו באב, תשס"ו הודעת הסנהדרין בענין קדושת המחנה ומצוות אהבת ה'
הסנהדרין י"ד באב, תשס"ו החלטת הסיכום ישיבת סנהדרין יד מנ"א ס"ו
בית הדין לעניני עם ומדינה ט' באב, תשס"ו אחריות המוטלת על ראש הממשלה בשעת מלחמה
דובר הסנהדרין ה' באב, תשס"ו המטרות המשפטיות והציבוריות של הסנהדרין והדרכים להגשמתן
דובר הסנהדרין ג' באב, תשס"ו הודעת וועדת המלחמה מטעם נציגות הסנהדרין
בענין מלחמת בין המצרים
בית הדין לעניני עם ומדינה כ"ב תמוז, תשס"ו האם להתייצב לגיוס בצו 8 למלחמה בלבנון
דובר הסנהדרין כ"ד סיון, תשס"ו
האם מותר לפגוע באוכלוסית אויב בגלל ירי המתבצע מתוכה או לידה
בית הדין לעניני עם ומדינה כ"ד סיון, תשס"ו רדיפת הרבנים ומתן אזרחות לילדי עובדים זרים
דובר הסנהדרין י"ט באייר, תשס"ו תגובת נציגות הסנהדרין על פסקי הבג"ץ האחרונים
[סמכות בתי הדין הרבניים,בית שפירא בחברון, חוק טל,
חוק האזרחות, ופסק זכויות הניאוף]
דובר הסנהדרין י"ג באייר, תשס"ו בענין בג"ץ נגד ישום מסקנות ועדת טל
בית הדין לעניני עם ומדינה 
ו' באייר, תשס"ו הודעה בענין בג"ץ בית שפירא
דובר הסנהדרין ה' באייר, תשס"ו בעינין התייחסות לרשות הפלשתינית
בית הדין לעניני בני נח כ"ח בניסן, תשס"ו אימרה של הסבר
בית הדין לעניני בני נח ח' בניסן, תשס"ו בענין העצמאות של ה"United Noachide Council"
הסנהדרין כ"א אדר, תשס"ו דיון בענין הבחירות המתקיימות במדינה
דובר הסנהדרין ה' אדר תשס"ו סמכות השלטון תלויה בהלכה
בית הדין לעניני עם ומדינה ה' בשבט, תשס"ו לתושבי עמונה - והנאבקים על ארץ ישראל
בית הדין לעניני עם ומדינה ג' בשבט, תשס"ו בענין שכונת מצפה שלהבת שבחברון
הסנהדרין כ"א אלול, תשס"ה רבי עדין אבן ישראל נבחר לנשיא של הסנהדרין
בית הדין לעניני עם ומדינה ט' אלול, תשס"ה לבנות ישראל בבית המעצר
בית הדין לעניני עם ומדינה ט' אלול, תשס"ה האם רשאים לפנות לשלטונות על פי חוק פינוי
הסנהדרין כ"ז אדר א', תשס"ה
בענין 'התנתקות' מעזה
הועדה הכלכלית תשס"ה בית הדין של האגודה נטל על עצמו משימה לחזק את קיום מצוות
התורה במסחר
הסנהדרין תשס"ה להציע את הנוסח תפילת "נחם" דלהלן כנוסח עדיף לאמרו בתשעה באב
הסנהדרין תשס"ה להכשיר את עופות הפסיון והשליו. רשומה להלן
הסנהדרין תשס"ה לתקן ברכת מזון על פי נוסחות
הסנהדרין תשס"ה להסמיך בי"ד מצומצם
הסנהדרין ל' שבט, תשס"ה החלטת סנהדרין לגבי מיקום בית המקדש בהר הבית

כ"ו כסלב, תשס"ה חברים של הסנהדרין עולים להר הבית
הסנהדרין כ"ח באייר, תשס"ה החלטת הסנהדרין לגבי בית המקדש, הר הבית, וירושלים
הסנהדרין י' בשבט, תשס"ה טקס חידוש הסנהדרין
הסנהדרין כ"ח בתשרי, תשס"ה חידוש הסמיכה והסנהדרין בישראל

תשרי, תשס"ד חידוש הסמיכה


אתר הזה הוקם על יד "Friends of the Sanhedrin" בהתייעצות עם בית הדין של 71. האתר מאושר להפיץ מידע בנושא הזה.
אף על פי כן, החומר הוצג כאן לא בהכרח עבר הגהה מנציגי בית הדין.
 2006 © כל הזכויות שמורות webmaster@thesanhedrin.orgהקש למאמרים
נוספים