Click here for the Sanhedrin site in English

הודעות חשובות ודחופות

לקמן יש הודעות דחופות לציבור. רשימה כללית של פסקי דין וחוות דעת משפטיות נמצאות כאן

תאריך
נושא לדין
י"ג שבט, תשס"ז

הודעת הסנהדרין בענין הליכי משפט ותוצאותיהם בפרשיות השר לשעבר חיים רמון- ונשיא המדינה מר משה קצב!

כ"ט בטבת, תשס"ז קריאות בית הדין: קריאה לתעניות ציבור, לפיזור אוכוסין, חוק יסוד
התורה, לשינוי תודעתי בענין ירושה וכיבוש הארץ
 
ט"ז כסלו, תשס"ז בענין מעצר הרב ישראל אריאל לצרכי חקירה 
י"ז במרחשון, תשס"ז שאלה של מס' שוטרים אשר נקראו להגיע ולשמור במצעד התועבה
ט' במרחשון, תשס"ז הודעות הסנהדרין בענין מצעד הגאווה
ה' באב, תשס"ו המטרות המשפטיות והציבוריות של הסנהדרין והדרכים להגשמתןאתר הזה הוקם על ידי "Volunteers for the Sanhedrin Initiative Online" בהתייעצות עם בית הדין של 71.
 האתר מאושר להפיץ מידע בנושא הזה. אף על פי כן, החומר הוצג כאן לא בהכרח עבר הגהה מנציגי בית הדין.
 2006-2008 © כל הזכויות שמורות webmaster@thesanhedrin.orgהקש למאמרים
נוספים