Click here for the Sanhedrin site in English


 בס"ד  ה' באייר, תשס"ו

התייחסות לרשות הפלשתינית - דיני מלחמה

נציגות הסנהדרין נשאלה:
האם כאשר יש חשש לפגיעה באוכלוסיה אזרחית עוינת, יש להימנע מפעולה צבאית הנדרשת להגנת אזרחי הארץ.

התשובה היא – אין להימנע.

שלטון חמאס נבחר ע"י אוכלוסייה  ערבית בארץ ישראל שתומכת מרצונה החופשי בשלטון פעיל למחיקת ישראל, הרג והגליית תושביה היהודיים הנותרים [האמנה ה"פלשתינאית" ואמנת חמאס].
אוכלוסייה זו אינה בחזקת תמימה וחפה מפשע.
הרשות ה"פלשתינאית" והאוכלוסייה התומכת בה הן אויב לכל עניין, כמקובל גם בכל מגוון פרשנויות המשפט הבינלאומי.
אמנות בינלאומיות אינן חלות על האוכלוסייה הזו כאשר מטרותיה –
השמדת עם (1) .
לפיכך יש לנהוג לפי הכלל התורני והכלל אנושי הבא להורגך השכם להורגו.
על ממשלת ישראל לשנות את מדיניותה ולהכריז על הרשות ה"פלשתינאית" אוייב כפי שדרש צה"ל. (2) .

-------------------------------------------------------------------------------------------
  1. סעיף 55 לאמנת וינה קובע כי אמנה בטלה מעיקרה אם בשעת כריתתה היא בסתירה לכלל בל יעבור (יוס קוגנס Jus Cogens) של המשפט הבינלאומי. דוגמה לכללים אלה: איסור עבדות, איסור אפליה גזעית, איסור השמדת עם, איסור מלחמה. בפסק דין בעניין נמיביה קובע בית הדין הבינלאומי כי לכל עם יש זכות להגדרה עצמית ואמנה בינלאומית אינה יכולה לשלול זכות זו.

  2. הדרישה פורסמה ברבים בחול המועד פסח תשס"ו.
*ע"ר
אתר הזה הוקם על ידי "Volunteers for the Sanhedrin Initiative Online" בהתייעצות עם בית הדין של 71.
 האתר מאושר להפיץ מידע בנושא הזה. אף על פי כן, החומר הוצג כאן לא בהכרח עבר הגהה מנציגי בית הדין.
 2006-2008 © כל הזכויות שמורות webmaster@thesanhedrin.orgהקש למאמרים
נוספים