close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

ועדת חידוש החודש


עדים נחקרים בדקדקנות בזמן בית שני
בית דין משחזר קבלת עדות החודש בירושלים
הרב פרופ' דניאל ג'קסון מוסר עדות החודש בפני בית דין בירושלים

הוקם בי"ד לקבלת עדות ראית הלבנה. בביה"ד מכהנים חברים שונים בצורה מזדמנת. ביה"ד יושב על מנת להעמיק את התודעה לקראת העיתוי המתאים כאשר יקבעו חדשי ישראל לפי המתכונת המקורית לפי עדות ראיה. בשלב זה אין שום כוונה לקבוע על בסיס העדות שהחודש מקודש באשר צעד כזה צריך שיהיה מקובל על הציבור הרחב ועל המנהיגות הרוחנית הרחבה של עם ד'. אולם עדים באים ונחקרים בדקדקנות לגבי מה שראו. לעיתים מביאים העדים גם תמונות לאישוש עדותם. העדויות נאספות כבר על ידי מתנדבים יר"ש בכל רחבי הארץ, תוך התכוונות לממש קבלתן בביה"ד בעיתוי המתאים כאשר הלבבות יכונו לכך.

הלוח של הלל השני

יצוין שהלוח של הלל השני עבד מאז שנת ד' קי"ט (כנראה) במשך כ1600 שנה ללא תקלות אולם לאחרונה נוצר מצב שלעיתים מזדמנות יותר ויותר פעמים חודש האביב אינו תואם את הלוח ופירוש הדבר שהלוח מתחיל לנדוד, אמנם בקצב איטי הרבה יותר מזה של הלוח האיסלאמי. אבל אם נמשיך לדבוק בלוח הקיים של הלל השני נמצא עצמנו חוגגים את חג האביב בעונות אחרות של השנה. זהו אולי אחד מהאותות המופלאים שהלוח, תחזיתו של הלל השני, הגיע זמנו להיות מוחלף בעדות הראיה, שאם לא כן, נחוג את חגי השנה שמן התורה שלא בזמן שהתורה קובעת. כך שאם נרצה או לאו לא יהיה מנוס מזניחת הלוח של הלל השני תוך זמן קצר.

השתתפות הציבור

מי שראה את הירח בחידושו מוזמן לגשת להעיד ברחוב באר שבע 8, ירושלים. נא להתקשר למזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

שופטים

פסקי דין וחוויות דעת עד היום

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


בית הדין בחדשות