close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח אייר ב'a


אגודה הישראלית תצפייה בירח החדש מסר מדע על הירח נראה. פסק דין לא ניתן.

Vaadcalendar.gif
ועדת חידוש החודש
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ד שומע את עדותו על ההירח אייר תשס"ח

בתאריך ב באייר ישב בית דין של סמוכים ברחוב באר שבע 8 בירושלים וקיבל עדות בדבר מולד הלבנה שהתרחש עם דמדומים ביום א באייר.

בהתאם להלכה והיה אם ראש חודש היה נקבע לפי הראיה היה ראש החודש חל בתאריך ב בא' אייר ולא בא באייר.

בית הדין החליט שלא להביא לפילוג בעם בקביעת ראש חודש ובהתאם קבע את א באייר.

קבלת העדות הזו הינה תהליך שבית הדין יעשה מכאן ואילך בע"ה בקביעות.

אי"ה לכשתודעת הצורך בקבלת עדות לקביעת ראש חודש תחדור ללב בני עמנו, בין השאר בעקבות פעילות זו, נתחיל לממש את ההלכה הזו בפועל.

יצוין שללוח שקבע הלל השני יש סטיה מצטברת המגיעה בתקופתנו להיקף קריטי שיגרום בשנים הקרובות מאוד לאי שמירת מצוות התורה בענין קביעת הפסח בחודש האביב וכן סוכות בתקופת השנה. הפעילות נעשית כדי להכשיר את הלבבות לשינויים ההכרחיים המתבקשים להלכה בשיטת קביעת המועדות.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

קישורים חיצוניים

הערות שוליים