close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

עדות תשס"ח ניסן ט' ב


Vaadkorbanpesach.gif
ועדה לעניני קרבן פסח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

החלטת בית המשפט העליון מהיום ובקשת עו"ד אביעד ויסולי לקיצור הליכים

בבית המשפט העליון רע"א 3354/08 בירושלים

1. המטה למען ארץ ישראל, ע"ר

2. שוחרי המקדש – המטה המשותף לתנועות המקדש והר הבית

3. המכון ללימוד, מחקר ובנין המקדש, ע"ר

4. מנויי קרבן הפסח התשס"ח

כולם ע"י ב"כ עו"ד אביעד ויסולי
רח' דישראלי 38, חיפה
טל':8112099–04 5791746 – 050
פקס: 8243490 –
04 אימייל aviad@mateh.org

להלן : המבקשים / המערערים

נ ג ד

1. ניצב אהרון פרנקו, משטרת ישראל

2. ניצב אילן פרנקו, משטרת ישראל

3. אהוד אולמרט, ראש הממשלה

4. אברהם דיכטר, השר לבטחון הפנים

5. מדינת ישראל

כולם באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים
רח' עוזי חסון 4 , ירושלים

6. הווקף המוסלמי בירושלים

רח' המוג'הידין שער המג'לס
העיר העתיקה
ירושלים

להלן: המשיבים / המשיבים בערעור


בקשת דחופה לקיצור ולקציבת מועדים ולהגשת תגובה מלאה

1. ביום ו' ו' ניסן התשס"ח 11.3.08 הגישו המבקשים את הבר"ע הנוכחית לגבי החלטה שניתנה במעמד צד אחד בבית המשפט המחוזי בירושלים ביום ה', ה' ניסן התשס"ח 10.3.08, הדוחה בקשה לצו זמני.

2. בד בבד עם הגשת הבר"ע, ביקשו המבקשים כי בית המשפט הנכבד ידון בבר"ע במעמד צד אחד, בהתאם לתקנה 406א לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984.

3. ביום א' ח' ניסן התשס"ח 13.4.08 ניתנה החלטה המעניקה למשיבים זכות להגיב לסוגיית הסמכות העולה מהבקשה ומההחלטה בתוך 48 שעות מבלי לקבוע זמן מוחלט לתגובה.

4. בהתאם להוראות מזכירות בית המשפט העליון, הועבר העתק הבר"ע לידי פרקליטות המדינה ונמסר אישית לידי מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה ביום ו' 11.4.08. לגבי הווקף, מאחר ומשרדיהם סגורים בימים חמישי וששי, מועברים כל המסמכים אליהם במסירה ידנית ביום א' 13.4.08.

5. החלטת בית המשפט העליון מיום 13.4.08 דוחה, למעשה, את הבקשה לדיון במעמד צד אחד עפ"י תקנה 406א לתקסד"א.

6. הפסיקה קבעה את תכליתה של תקנה 406א לקסד"א ברע"א 5855/01 - ברן רביב טלקום בע"מ נ' מר התקנות לווין . פ"ד נו(1), 453 ,עמ' 456-457, כדלקמן: "בתקנה 406א לתקנות נקבע, כי גם ערעור על החלטה הדוחה בקשה למתן סעד זמני יישמע, ככלל, במעמד צד אחד. אף תכליתה של הוראה זו, כחלק מן השלב הראשון של ההסדר הדיוני, היא לאפשר למבקש הסעד הזמני, במידה שבקשתו למתן סעד זמני סורבה, לערער על כך מבלי שהגשת הערעור תחשוף בפני הנתבע את דבר הגשת הבקשה למתן סעד זמני. "

7. יש לזכור כי לאחר החלטת בית המשפט העליון בנושא הסמכות, יהיה צורך לקיים דיון בבקשה עצמה לצו ביניים בבית המשפט העליון, בבית המשפט המחוזי או בשניהם.

8. מעבר להליך המשפטי, על כל הצדדים להכין את עצמם לכל תרחיש בסוגיה הנדונה, והכנה כזו דורשת זמן ומשאבים לא מבוטלים, ועל כן כל הצדדים ירוויחו ממתן החלטות שיפוטיות בהקדם האפשרי.

9. מאחר וכל הצדדים נחשפו לבקשה למתן סעד זמני, ומכיוון שממילא המשיבים יצטרכו להגיב לבקשה לצו זמני לגופא, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים להגיב גם לבקשה לצו הזמני עצמה, בד בבד עם הגשת התגובה בנושא הסמכות.

10. לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לקצר את הזמן לתגובת המשיבים ולקצוב זמן מוחלט לתגובה על מנת שלא תהיינה אחר כך תהיות וטענות של מי מהצדדים לגבי מועד הגשת התגובה.

11. כמובן שכל צד שיסבור שהזמן המוקצב אינו מספיק, יוכל לבקש הארכה ולנמק את בקשתו, אך נראה כי קיצור המועדים וקציבתם יביא תועלת לכל הצדדים.

12. בקשה זו מוגשת באמצעות פקס לבית המשפט הנכבד ביום 13.4.08 בשעה 14:30 בקירוב, ותועבר מיידית באמצעות פקס, בצירוף ההחלטה מיום 13.4.08 לצדדים.

13. מן הדין ומן הצדק להענות לבקשה זו.


אביעד ויסולי, עו"ד
ב"כ המבקשים.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


ראה גם

בחדשות