close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח ניסן ט' ו


ידיעון הסנהדרין א'

BDBN.gif
בית הדין לעניני בני נוח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

קבלת בני האומות את חיוב שבע המצוות שלהם

ידועים הם דברי הרמב"ם על החיוב לכוף את כל הגויים לקבל את שבע מצוות בני נח:

"וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטווה נח". (משנה תורה, שופטים, הלכות מלכים פ"ח ה"י)

חיוב זה הוא בסיס לתחום פעילות נרחב המעסיק את הסנהדרין, כשבמסגרת פעילות זו משמשת הסנהדרין כגורם מרכזי בין-לאומי לקשר מדריך ומכוון לבני נח ברחבי תבל.

להלן מספר פעולות - חד פעמיות וקבועות - בהן פעלה ופועלת הסנהדרין בשנים האחרונות:

א.

בט' טבת תשס"ו התקבצו ובאו נציגי קבוצות בני נח מארצות הברית לכנס יסוד שהתקיים בירושלים ת"ו, בו התחייבו באופן רשמי בפני פורום הסנהדרין לקבל עליהם את קיום שבע המצוות שבני נח מצווים לקיים. [הצורך בקבלת מצוות בני נח בפני פורום הסנהדרין, בא כדי לצאת ידי חובת השיטות שאין די לבן נח לקבל בעצמו את חיוב המצוות, אלא עליו לקבל אותן בפני בית דין של ישראל]. מובן מאליו שקדמה לכנס זה הערכות לוגיסטית ענפה שאיתרה את קבוצות בני נח ברחבי ארצות הברית, ועמדה בקשר עם נציגי הקבוצות תוך תיאום מלא עם שאר הקבוצות. הכנס השאיר רושם בל ימחה על המשתתפים בו, ומעתה הוא משמש אבן פינה להמשך קשר ישיר - לשם הכוונה והדרכה - לקבוצות בני נח ברחבי ארה"ב.

ב.

הסנהדרין מקיימת קשר אלקטרוני עם בני נח מכל העולם, קשר של שאלות ותשובות בהלכה. בית הדין לבני נח שעל ידי הסנהדרין מקבל את השאלות ההלכתיות, דן בהן ועונה עליהן. כך מתקיים קשר חשוב ופורה עם בני נח המוצאים לעצמם מקור הלכתי חשוב וזמין לתשובות על בעיות ונושאים בני נח המעסיקים אותם. קשר זה מתרחב והולך ובו סיוע של ממש להרחבת מעגל השואלים והמתקרבים לקיום שבע מצוות בני נח בקרב הגויים.

ג.

בית הדין לבני נח שעל יד הסנהדרין הפיק דיסק שמע וצפיה העוסק בתיאור חשיבות התקופה בה אנו נמצאים, כאשר רבים מבני אומות העולם מתקרבים לאמונה המונותאיסטית ולעיקרי אמונת ישראל, ומעלה על נס את חשיבות קבלת שבע מצוות בני נח וקיומם.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות