close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח אלול ז'


הודעה בעקבות פניית ראשי העמותה של חסידי ברסלב המבקשת להעלות את עצמות הצדיק לארץ הקודש לבית הדין של הסנהדרין החליט בית הדין לפרסם ההודעה כרצ"ב. דב שטיין מזכיר הסנהדרין

BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

לשאלת רבים בענין העלאת עצמות צדיקים בכלל ועצמות רבי נחמן מברסלב בפרט , לארץ הקודש

זהו לשון הרמב"ם הלכות מלכים פרק ה הלכה יא

אמרו חכמים, כל השוכן בארץ ישראל, עוונותיו מחולין--שנאמר "ובל יאמר שכן, חליתי; העם היושב בה, נשוא עוון" (ישעיהו לג,כד). אפילו הלך בה ארבע אמות, זוכה לחיי העולם הבא. וכל הקבור בה, נתכפר לו, וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה, שנאמר "וכיפר אדמתו עמו" (דברים לב,מג). ובפורענות הוא אומר "על אדמה טמאה תמות" (עמוס ז,יז). ואינו דומה קולטתו מחיים, למי שקולטתו לאחר מיתה. ואף על פי כן גדולי החכמים היו מוליכין את מתיהן לשם; צא ולמד מיעקוב אבינו, ויוסף הצדיק.

וכן בשו"ע יו"ד שס"ג א. ועיין פתחי תשובה שאף אם גילה דעתו בחייו בפירוש אפילו הכי מותר.

ואנו אין לנו אלא להצטרף ולחזק את ידי העוסקים במצווה גדולה זו. על החתום חברי ביה"ד של הסנהדרין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות