close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח אייר כ"ט


עו"ד אביעד ויסולי עתר לבג"ץ בענין שחרורה המידי של הצעירה רבקה מאירצ'יק הנמצאת בכלא למעלה מחודשיים. לטענוותיו ללא כל בסיס חוקי ובניגוד לחוק. עו"ד ויסולי פנה גם לבית הדין לעניני עם ומדינה כדי שיצהיר מהי עמדת תורת ישראל בנושא זה. מצורפים עתירת ויסולי לבג"ץ. תשובת בית הדין לעניני עם ומדינה שצורפה לעתירה של ויסולי. לידיעתכם הלל ויס, דובר הסנהדרין

BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

בית הדין דן בענינה של הגב' רבקה מאירצ'יק

ב"ה

יום ג' כ"ט אייר תשס"ח

בית הדין דן בענינה של הגב' רבקה מאירצ'יק, העצורה בכלא נווה תרצה מאחורי סורג ובריח זה ששים ושנים יום. גב' רבקה מאירצ'יק נעצרה בישוב 'שבות עמי' לשם הגיעה כמתיישבת מתוך חובתה היהודית ליישב את ארץ ישראל ככתוב בתורה '...וירשתם אותה וישבתם בה' (דברים יא 31) מצוה המחייבת כל אדם מישראל. גב' רבקה מאירצ'יק נעצרה והואשמה באשמות שווא ונעילתה בבית הסוהר באה להכריחה להפקיד ערבויות בגין מעצר שווא שמטרתו להביאה בעל כורחה לעבור על דתה. דבר זה הוא עוול משווע ובניגוד לתורת ישראל. כיהודיה המקיימת מצוות היא מסרבת להתייצב בפני ערכאה חילונית, שכן, דיון והחלטות בענין קיום מצוות התורה אינו בתחום סמכותו של בית משפט חילוני. בכך נהגה כהלכה.

מצוות ישוב הארץ, היא קיום מצוה בשעתה במיוחד כשהארץ נתונה לסכנת הסגרה לידי אויב בידי מרשיעי ברית. מי שעצר את גב' רבקה מאירצ'יק פגע ביהודיה בעיצומה של קיום מצות ישוב הארץ, מתוך מגמה לסכל את קיום המצוה. בית הדין קובע, כי השלכתה לכלא הינה דיכוי אדם מישראל על קיום מצוה וקיום הדת היהודית במדינת היהודים. בעקבות השתלשלות הדיון בענינה של הגב' רבקה מאירצ'יק בפני שש ערכאות של המדינה, כל אחת בתורה, אין מנוס מן המסקנה, שיש כאן לכאורה קשירת קשר של מערכת המשפט לדיכוי יהודי המבקש לקיים מצוה ממצוות היסוד של תורת ישראל. בית הדין מוצא לנכון לחזק את ידיה של הגב' רבקה מאירצ'יק על עמידתה כהלכה על שמירת כבוד תורתנו עמנו וארצנו.

ישראל אריאל אב"ד
הלל וייס
דב שטיין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות