close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח אייר כ"ז


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.comירושלים 93228

בקשה דחופה ביותר לביטול ערובה ושחרור המבקשת ממעצר לאלתר

בבית המשפט השלום בש 2857/05/08
בכפר סבא לידי השופט התורן

בעניין: רבקה מאירצ'יק
ת.ז. ...
באמצעות ב"כ עו"ד אביעד ויסולי
דישראלי 38, חיפה
34334 טל': 8112099 – 04 5791746 – 050
פקס: 8243490 – 04
אימייל: aviad@mateh.org

להלן: המבקשת

נ – ג – ד

מדינת ישראל
באמצעות עו"ד שיר לאופר
משטרת אריאל, אריאל
טל': 9065502 -
03 פקס: 9065426 -
03 להלן: המשיבה


בקשה דחופה ביותר לביטול ערובה ושחרור המבקשת ממעצר לאלתר

בקשה לביטול הערובה שהוטלה על המבקשת להבטחת התייצבותה למשפט ולשחרורה המיידי ממעצר.

ההליכים הרלבנטיים בתיק

1. המבקשת נמצאת במעצר מאז יום 2.4.08.

2. ביום 21.4.08 נשלחה המבקשת למעצר עד תום ההליכים "מאחר והמשיבה חוזרת ומצהירה בבית המשפט כי איננה מכירה בסמכותו ואין בכוונתה להשתחרר בתנאים שנקבעו" (החלטת כב' השופטת רג'יניאנו מיום 21.4.08). (כל ההדגשים בבקשה הוספו אלא אם צוין אחרת –א.ו.).

3. ביום 20.5.08 קבע בית המשפט המחוזי של מחוז המרכז (כב' השופטת ר' לורך) כי ההחלטה על המעצר עד תום ההליכים לא עמדה בדרישות החוק מאחר ובית משפט השלום לא קבע כי יש ראיות לכאורה לכתב האישום נגד המבקשת. בית המשפט המחוזי הורה לבימ"ש השלום לקיים דיון בראיות לכאורה "בהקדם האפשרי".

4. ב"כ המבקשת העביר את החלטת ביהמ"ש המחוזי הנ"ל ידנית לידי מזכירות בימ"ש השלום ביום 22.5.08. עד יום 27.5.08 לא נקט בימ"ש השלום כל פעולה בגין ההחלטה הנ"ל. ביום 27.5.08 קבע בימ"ש השלום, כב' השופטת נ' מימון – שעשוע, דיון ליום 29.5.08 בשעה 14:00.

5. ביום 28.5.08 פנתה התובעת בתיק, עו"ד שיר לאופר, לבית משפט השלום וביקשה לדחות את הדיון מאחר והיא נופשת באילת. ב"כ הנאשמת הודיע לעו"ד לאופר שהוא מתנגד לדחיית הדיון. בימ"ש השלום דן בבקשה התביעה ללא נוכחות הנאשמת והחליט לדחות את הדיון ליום 1.6.08 בשעה 14:00.

נימוקי הבקשה

1. כפי שקבעה כב' השופט לורך בפס"ד בערר בתיק זה שהוגש בבית המשפט המחוזי של מחוז המרכז בתיק זה, המבקשת נמצאת במעצר עד תום ההליכים בניגוד להוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996. מעצר בלתי חוקי מחייב את שחרורה המיידי של העצורה, לכל הפחות עד שתינתן החלטה חוקית למעצר עד תום ההליכים.

2. בית משפט השלום לא קיים את הוראות החלטת בימ"ש המחוזי (כב' השופטת לורך) בערר שהגישה המבקשת לקיים דיון בהחלטה הפסולה למעצר על תום ההליכים, במשך למעלה מ – 10 ימים (!) שבהם נמצאת המבקשת במעצר. יש לשחרר את המבקשת ממעצר לכל הפחות עד הדיון ועד החלטה אחרת.

3. בהתאם לס' 47 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, ומאחר ועילת המעצר הינו אי המצאת ערובה, חייב היה בית המשפט לזמן את המבקשת לדיון בתוך 48 שעות, לכל היותר, מתאריך ההחלטה האחרונה שבה אושרה הערובה, קרי: 20.5.08 (החלטת כב' השופטת לורך בערר בביהמ"ש המחוזי). משלא זומנה המבקשת לדיון בתוך 48 שעות יש לשחררה לאלתר.

4. המבקשת אינה ממציאה את הערובה מאחר והמצאת הערובה מנוגדת לדתה ולאמונתה של המבקשת. סעיף 46(ב)(5) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 קובע מפורשות כי השופט הדן בערובה, מחויב לשקול את "האפשרות שהאדם יוכל לעמוד בתנאי הערובה." (ללא קשר לאפשרויותיו הכלכליות של העצור, אשר נידונות בסעיף אחר). החיוב להמציא את הערובה המנוגדת לדתה ולאמונתה מהווה מעשה האונס את המבקשת לעבור על דתה, אמונתה וכבודה כאדם. לא זו היתה כוונת המחוקק, ומעשה שכזה עומד בסתירה מהותית להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

5. בית המשפט קבע כי המבקשת תיעצר בגין אי הפקדת ערובה להבטחת התייצבותה בדיוני בית המשפט. המבקשת ביקשה מבית המשפט לשחררה מחובת הופעה לדיוני ביהמ"ש, בהתאם לס' 128 ו – 130 לחוק חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982 (להלן "החסד"פ"). בימ"ש השלום, כב' השופטת ק' רג'יניאנו, דחתה את הבקשות וקבעה כי המבקשת חייבת להיות נוכחת בכל הדיונים בעניינה בהתאם לסעיף 126 לחסד"פ. בקשה דחופה נוספת לפטור מחובת התייצבות, בהתאם לפס"ד של בית המשפט העליון בבג"צ 7357/95 - ברקי פטה המפריס (ישראל) נ' מדינת ישראל . פ"ד נ(2), 769 ,עמ' 780-781, תלויה ועומדת בפני בימ"ש עתה, ועדיין לא נקבע מועד לדיון. לאור פסיקת ביהמ"ש העליון בפרשת ברקי פטה המפריס, מן הראוי לשחרר את המבקשת לכל הפחות עד למועד הדיון בבקשה לפטור מחובת ההתייצבות.

6. בימ"ש השלום דן בבקשת המשיבה – המדינה לדחיית מועד הדיון, חרף התנגדות ב"כ המבקשת, ללא נוכחותה של המבקשת. אם נוכחותה של המבקשת אינה נדרשת בדיון בבית המשפט, על מה ולמה עליה להפקיד ערובה המחייבת את התייצבותה לדיונים?

7. ההחלטה של בימ"ש השלום, ללא נוכחות המבקשת, מעידה כי נוכחותה של המבקשת בדיוני בית המשפט אינה הכרחית בדיונים ואין כל טעם חוקי לחייבה להיות נוכחת בהם, קל וחומר לעוצרה עד תום ההליכים מטעם זה בלבד.

8. יתר על כן - בימ"ש העליון, כב' השופטת ד' דורנר קבעה בבג"צ 7357/95 - ברקי פטה המפריס (ישראל) נ' מדינת ישראל . פ"ד נ(2), 769 ,עמ' 780-781."חיובו של נאשם להיות נוכח במשפטו פוגע בזכותו לחירות, המעוגנת בסעיף 5 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. הפגיעה בזכות לחירות מותרת רק אם היא מעוגנת בחוק, הולמת את ערכי המדינה, תכליתה ראויה והיא במידה שאינה עולה על הנדרש. ראו והשוו בש"פ 2864/95 ג'ומעה נ' מדינת ישראל (טרם פורסם)... ההליך הפלילי הדיוני מכוון לחשוף את האמת. הוא אינו מכוון להתעמר בנאשם. " אין ספק כי מעצרה הבלתי חוקי והבלתי מוצדק של המבקשת מתעמר בה ופוגע בזכותה לחירות לאין ערוך יותר מזו של העותרים בפרשת ברקי פטה-המפריס (שכלל לא היו במעצר).

9. מקומם את הדעת של כל אדם סביר שבית משפט השלום בכפ"ס דחה את הדיון בשלושה ימים, מיום 29.5.08 ליום 1.6.08, ובכך קבע שהמבקשת תשב עוד שלושה ימים במעצר מלא בבית הסוהר "נווה תרצה" מאחר שבאת כוח המדינה, עו"ד שיר לאופר, משתזפת ונופשת על חוף הים באילת.

לסיכום

1. מעצרה המלא של המבקשת בגין אי המצאת ערובה אינו עומד בשורה ארוכה של תנאים מפורשים בחוק ועל כן הוא בלתי חוקי בעליל.

2. ביהמ"ש המחוזי אישר את הערר בעניין חוקיות המעצר באופן חלקי, וקבע כי ההחלטה על מעצר המבקשת עד תום ההליכים אינה עומדת בדרישות החוק. משנכשל בימ"ש השלום בקביעת מועד לדיון מחודש במעצר במשך למעלה מ – 10 ימים, מעצרה של המבקשת כעת הינו בלתי חוקי בעליל ושחרורה המיידי של המבקשת מחויב עפ"י כל דין.

3. אין כל צידוק למעצרה של המבקשת עקב אי המצאת ערובה המבטיחה את התייצבותה בדיונים, כאשר ביהמ"ש דן ממילא בעניינה ללא נוכחותה.

4. מעצרה של המבקשת נגרם עקב דתה ואמונתה, ונסיון עקשני של בית המשפט לכפות עליה לעבור עליהם, דבר המפר באורח בוטה שורה ארוכה של זכויות אדם שעוגנו בחוק הישראלי והבינלאומי.

5. המבקשת תטען כי אין ראיות לכאורה למעצרה. ואולם, דחיית הדיון בראיות למועד החל 12 יום (!) לאחר פס"ד בערר בבית המשפט המחוזי, וכל זאת על מנת שב"כ המדינה תוכל לנפוש ולהשתזף באילת ללא הפרעה, הינו שערוריה משפטית בכל קנה מידה.

6. מכל הטעמים הרבים שאוזכרו לעיל, מתבקש בימ"ש להורות על שחרורה המיידי של המבקשת ממעצר בגין אי הפקדת ערובה, לכל הפחות עד להחלטה אחרת בעניינה.

7. בקשה דחופה ביותר זו מוגשת לביהמ"ש ביום ה' 29.5.08. ביהמ"ש מתבקש לדון ולהחליט בה בדחיפות רבה, אף ללא נוכחות המבקשת, על מנת שלא לעכב את הדיון.

8. מן הדין ומן הצדק כי ביהמ"ש הנכבד יקבל את המבוקש בבקשה זו וישחרר את המבקשת ממעצרה הבלתי חוקי לאלתר.


אביעד ויסולי, עו"ד
ב"כ המבקשת

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות