close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח אדר ב' כ"ח


<

Vaadkorbanpesach.gif
ועדה לעניני קרבן פסח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

לימוד – שחיטה ביום עיון לקראת חג הפסח המתקרב

בליל יום ו' כ"ח אדר ב', הומצאה לבית הדין שאלה הלכתית של ה"ה יהודה גליק מנכ"ל מכון המקדש ויהושע פרידמן מרבני המכון כלהלן:

המכון עורך יום עיון ביום א' ראש חודש ניסן תשס"ח בישיבת הכותל.

היום מוקדש ללימוד המקדש להלכותיו כשבמרכזו לימוד ההלכות הקשורות לקרבן פסח.

'מכון המקדש' מוכר רשמית על ידי משרד הפנים של מדינת ישראל ומבוקר על ידי רשם העמותות.

שמו המלא של המכון: המכון ללימוד, למחקר ולבנין המקדש.

המכון מקיים הרצאות ברחבי הארץ, והוא מוכר גם בארצות העולם. כמאה אלף איש מבקרים במכון ובתערוכה, וכולם באים ללמוד את המצוות וההלכות הקשורות לבית המקדש, מתוך ציפיה ליום בו תבנה מדינת ישראל את בית המקדש, ותשוב העבודה בחצרותיו כימי קדם.

מתברר, שהאגודה הנקראת 'תנו לחיות לחיות' מערערת על קיום יום עיון בנושא, ובעיקר להדגמת השחיטה בפני באי הכנס.

לאור האמור, הננו פונים לבית הדין לעניני עם ומדינה, לברר, כיצד עלינו לנהוג מול הנסיון של יהודים המתכחשים לתורת ישראל, ומטרתם להניא יהודים שומרי תורה ומצוות מללמוד את תורת ישראל ולקיים את מצוותיה כפי שניתנו מפי הגבורה בסיני?

מאחר שהאגודה פנתה לבית המשפט שאינו מכיר בתורת ישראל, כיצד עלינו לנהוג מול החלטה אפשרית של בית המשפט, הבאה למנוע מיהודי שומר תורה מלקיים את תורת ישראל על פי אמונתו?

החלטה:

לימוד תורה הוא אחד מיסודות הקיום של עם ישראל, וכדברי חכמינו ז"ל: 'תלמוד תורה כנגד כולם'.

לימוד הלכות המקדש ושחיטה ברבים הוא מנהגם של ישראל מדורי דורות, המלמדים קיבלו שכרם מתרומות ישראל -רמב"ם שקלים (ד, ד).

הלכה קבועה מדורות בישראל, לדרוש בהלכות החג שלושים יום קודם החג, זו תקנה קדומה שנקבעה על ידי משה רבינו כמובא בתלמוד[מגילה (לב, א)] 'משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג', וכך פסק הרמב"ם בהלכות תפילה יג, ח. לפיכך על המכון לקיים את תכנית יום העיון.

דבר זה תוכלו להסביר בבית המשפט אם תהיו כפויים לבוא בשעריו.


דב שטיין שופט תורן
להחלטה הצטרפו הרבנים
אביחי רחימי
יוסף אלבום

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות