close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח אדר ב' י'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הטעייה מכוונת בענין פסק הדין לשחרור צביה שריאל

מיום ז' באדר, תשס"ח
מזכיר בית הדין: הרב דב שטיין

היום נכנסה מנהלת כלא "נוה-תירצה" לתאה של צביה שריאל, העצורה, בתנאי בידוד, בניגוד לחוקי המדינה, בתוך שעת הביקור של אמה של העצירה - רות שריאל.

המנהלת התערבה בביקור ואמרה לעצירה: מדוע אינך חותמת על השחרור?!, הרי הרבנים הורו לך להשתחרר?!. לפיכך יש להבין שכך גם הופץ שקר זה על ידי הנהלת הכלא בזדון בתקשורת.

אנו מבקשים להבהיר בצירוף פסק הדין כי בית הדין לעניני עם ומדינה שהוקם על ידי הסנהדרין בית דין גדול של 71 הורה בצורה חד משמעית לשחרר את צביה שריאל ללא כל תנאי. יתר על כן בית הדין הורה למערכת למחוק את כתב האישום.

מערכת הוגנת (ולא מצאנו בפרשה שום נקודת זכות להעריך שהמערכת הינה כזאת) אמורה גם לשלם פיצויים לעצירה.

בתום הדיון בבית הדין לעניני עם ומדינה, בשעה 16, ערב שבת קודש, הבינו, הן הסוהרים והן האסירה כי בית הדין הורה שיש לשחרר את האסירה ללא דיחוי עוד בערב שבת.

לצערנו מערכת המשפט והפרקליטות אינם מכבדים את הוראת בית הדין לעניני עם ומדינה ואינם משחררים את צביה שריאל למרות שהם הם שהפנו את העצירה לדיון בבית הדין לעניני עם ומדינה. בכך הם ממשיכים להעטות קלון על מערכת המשפט של המדינה כפי שצוין בפסק הדין.

יצויין כי בעיקרו של דבר כל בית משפט של יהודים כולל בתי המשפט של המדינה כפופים למשפט התורה שהינו חוקת היסוד של העם והארץ.

בית הדין מוסיף ומודיע, וזאת לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע, שעמדתה של העצירה שלא להכיר במערכת המשפט אינה סותרת שום חוק שחקקה המדינה. בית הדין מתרשם שמערכת המשפט מעונינת לאכוף הכרה כזאת כפי שפעלו משטרים אפלים ידועים במהלך ההיסטוריה. בית הדין החליט שלא להתערב, בנסיבות הנוכחיות, בזכות האסירה לבחור בקידוש ה' למען העמדת משפט התורה בישראל לפי מידת ההקרבה האישית שקצבה לעצמה.

אנו מורים בזאת פעם נוספת למערכת המשפט לשחרר מידית את צביה שריאל ממעצרה. אם מערכת המשפט חושבת שיש לה בסיס לאשמה שתוכיח אותו במשפט.

עד כה במהלך שלושה וחצי חדשים, כשלה המערכת שוב ושוב במימוש מטרתה זו ובצורה מחפירה.

לפי הפרוטוקולים שקראנו ולפי דבריה של צביה שריאל בבית הדין אין כל בסיס לאשמה. להיפך האשמה היא על המנהל האזרחי המימשל המשטרה ומערכת המשפט וכל מי ששותף עמם בביום העלילה המכוערת נגד צביה שריאל.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות