close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח אדר ב' ה'


Wcab.gif
וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

בעקבות הטבח בישיבת מרכז הרב - לענין הנקמה

יהודים אינם כבשים ולא ילכו כצאן לטבח. העם היהודי ימצא את הדרך לפגוע באויביו. יש לעם היהודי גם סבלנות הנחוצה לכך. נקמה אינה דבר פסול. נקמה הינה אחד משיקולי הדין בכל מערכת משפט. בהעדר משפט הרי אז נקמה הינה מיסודות הצדק ומשתמעת מכבוד האדם וחירותו; אין משפט שאינו מחויב בנקמה. גדולה נקמה שנתנה בין שני שמות שנאמר אל נקמות ה' אל נקמות הופיע.

ככל שכוחות הבטחון אינם עושים משפט באויבנו הם מטילים את חובת הנקמה על זולתם. באותה מידה בה ממשלה במדינת היהודים אינה פועלת כממשלה יהודית אלא כממשלה מתנכרת באותו שיעור בדיוק היא מטילה את האחריות לשלום היהודים על יהודים. הודעות השב"כ נועדו להתססת הרוחות. שהרי בכל מקרה של פיגוע יש לחשוש בצדק מנקמה ומה יום מיומיים?! מה ראו אנשי השב"כ להתריע היום יותר נאשר במקרי הרצח הרבים שקרו עד כה בידי מחבלים?!

ממש כבימי רקיחת עלילת רבין שנסתיימה ברציחתו הבלתי פתור, גם אז הודפסו מודעות מתחזות בידי השב"כ לפי הנראה ביוזמת רבין עצמו על ידי סוכניו (כפי שקבעה זאת ועדת שמגר), בדמות רבין במדי אס אס.

גם היום לא פסק פי סוכני השב"כ, ככלבים השבים אל קיאם חזרו לטחון אנשי החטיבה היהודית ועושי דבריה את מוח הציבור על הרבנים מעודדי הנקמה. כל אלו היוזמים את הפרובוקציות הם שוחרי מלחמת אחים, חפצי גירוש והוקעת ציבור שלומי אמוני ישראל מחוץ לתחום. קשה להתעלם מן המחשבה המציקה שעיתונאים שפרסמו כתבות בגירסה כזו מזוהים לכן בעצם כעיתונאים מטעם ואולי גם כסוכני שב"כ.

אנו יודעים בוודאות כי נקמת ה' במרדפנו בוא – תבוא ובדרכים לא משוערות ככתוב: ונתגדלתי ונתקדשתי לעיני עמים רבים. נקמה זו נוראה מכל פגיעה באדם בודד זה או אחר. הרבנים לא ינקו את רגשות האשם של גורמי החורבן, האליטות הישראליות הרודפות את העם היהודי השכם והערב כדי להביאו אל כליונו. גם אם לא ננקוף אצבע אין שכחה מלפני הקב"ה.

מי שברח מעזה מלבנון ומהר הבית ומי שבורח היום מירושלים. מי שחילל שם ה' בגויים. מי שהציג את ישראל ככובשים בארצם שלהם הוא זה שהביא את החורבן. הוא שהביא את המרצחים למרחבי ארצנו ולספריית הישיבה. יימק בעוונו.

יחיו ויבורכו תלמידים ומוריהם מישיבת מרכז הרב שלא האירו פניהם לחנפי רוצחיהם.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

בחדשות

  • Religious fuel for the bonfire This phenomenon is connected to the "halakhic rulings" of the "New Sanhedrin," published after the murder of the Mercaz Harav Yeshiva students: "So long as the security forces do not deal with our enemies, leaving the duty of vengeance to others... likewise the government of the Jewish State is not conducting itself as a Jewish government but as an alien government, assuming its responsibility for safeguarding Jews in precisely the same [negligent] way." (Haaretz) (March 22, 2008 Adar2 16, 5768)
  • דלק דתי למדורה התופעה הזאת מתקשרת ל"פסק ההלכה" של "הסנהדרין החדשה", שפורסם לאחר רצח תלמידי ישיבת מרכז הרב וקבע: "ככל שכוחות הביטחון אינם עושים משפט באויבינו, הם מטילים את חובת הנקמה על זולתם... באותה מידה בה ממשלה במדינת היהודים אינה פועלת כממשלה יהודית אלא כממשלה מתנכרת, באותו שיעור בדיוק היא מטילה את האחריות לשלום על היהודים". (ט"ז באדר) (Haaretz)
  • "כ יודעים: המפגינים בד"כ לא לוחצים על ההדק אחת הפסיקות הרבניות שהגדירו את הנקמה כ"אחד מיסודות הצדק", ורמזה לאפשרות שיחידים ייטלו את החוק לידיהם, היא זו של "הסנהדרין החדשה", שניתנה רק לפני כמה ימים. "בית הדין הקבוע" של הסנהדרין הזאת קבע כי "ככל שכוחות הביטחון אינם עושים משפט באויבינו - הם מטילים את חובת הנקמה על זולתם", (באדר ב תשס"ח, 2008 .3 .18 ) (Haaretz)
  • Shin Bet.com Israel's covert security agency, the Shin Bet, has deployed a sophisticated new weapon: the blog. (17/03/2008) (Haaretz)
  • New Sanhedrin Accuses Shabak of Agitation Members of the New Sanhedrin have issued a statement accusing the General Security Services (Shabak) of political agitation for its self-reported in-depth investigations into the possibility of revenge attacks (9 Adar Bet 5768, March 16, '08) (Arutz-7)
  • "נקמה איננה דבר פסול" לאחר כינון "הסנהדרין החדשה" הוקם בית הדין לענייני עם ומדינה, המהווה גוף לא רשמי שפועל לפי חוקי ההלכה ומקובל על אנשי ימין קיצוני (16/3/2008) (NRG)
  • הסנהדרין: נקמה אינה דבר פסול בית הדין של הסנהדרין קובע כי מאחר שלא מתבצעת נקמה על-ידי הממשלה והצבא, יש לבצע אותה בידי יחידים "יהודים אינם כבשים ולא ילכו כצאן לטבח" 12/03/2008 (NFC)