close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ז חשון י"ז


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

שאלה של מס' שוטרים אשר נקראו להגיע ולשמור במצעד התועבה

באה לפנינו שאלה של מס' שוטרים אשר נקראו להגיע ולשמור במצעד התועבה, באם עליהם להשתתף במבצע אבטחת מצעד התועבה ביום שישי הקרוב י"ט חשוון?

פסק הלכה

הירא את דבר ה' - יסרב פקודה!

ביום ו' י"ט חשוון תשס"ז, עומדת להתקיים הפגנה גדולה בירושלים עיר הקודש והמקדש המכונה מצעד הגאווה. משתתפי האירוע קבעו לעצמם אורח חיים המנוגד לתורת ישראל. בתורה נאמר: "ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, תועבה היא", כן נאמר: "לא יהיה קדש בבני ישראל". אדם מישראל העובר את העבירה האמורה חייב סקילה על פי דין תורה.

אנשים אלה סובלים מן הידיעה שהמעשה שלהם הנו מעשה בהמה ומשום כך הם זקוקים להפגנת התועבה, כדי לאפשר להם לצאת מתוך הבושה האישית ורגשי האשמה בהם הם חיים.

על כן, כל שוטר המסייע בדרך כלשהי להפגנה זו עובר עבירות חמורות רבות כגון:

א. מחזק ידי עוברי עבירה ועובר על "לפני עיוור לא תיתן מכשול".
ב. הרואה הפגנה זו ואינו מוחה, עובר על איסור: "לא יהיה קדש בבני ישראל".
ג. שוטר המונע מן הציבור מלמחות ולקיים הפגנות נגד התועבה, מונע מן הציבור לקיים את מצוות "הוכח תוכיח", ואין הקב"ה מניח בידו לעשות תשובה (רמב"ם הלכות תשובה פר' ד' הל' א') .
ד. שוטר המכה מפגין הבא למחות נגד התועבה נקרא רשע ועובר על לאו מן התורה. שנא': 'כל המרים יד על חברו נקרא רשע' (ספר החינוך מצווה תקצ"ה)'.
ה. שוטר המשתתף באבטחת מצעד התועבה, מביא חלילה גלות על עם ישראל ככתוב בתורה: "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו...ולא תקיא הארץ אתכם".
ו. שוטרים העוזבים את משמרתם באזורי סיכון עבור השתתפות במבצע אבטחת התועבה, עוברים על לאו של 'לא תעמוד על דם רעיך'.
ז. הסידורים לאחר ההפגנה מתוכננים להיכנס לתוך השבת, והדבר יגרום לחילול שבת המוני. לפיכך, כל שוטר המשתתף בהפגנה גורם במו ידיו לחילול שבת עליה נאמר: 'מחלליה מות יומת'.
ח. שוטר המסייע במשהו לקיום מצעד התועבה, מבזה את גדולי ישראל אשר קראו למחות כנגד התועבה. וכל המבזה תלמיד חכם אין לו חלק לעולם הבא (רמב"ם הל' תשובה, פר' ג' הל' י"ד).

לאור האמור, כל שוטר המשתתף באבטחת מצעד התועבה הנו עבריין העובר על איסורי תורה, מחזק ידי עוברי עבירה, גדול עוונו מנשוא ועתיד הוא ליתן את הדין לפני כסא הכבוד.

כל שוטר הירא את דבר ה' יסרב לפקודה ולא ישתתף בשום פנים ואופן באבטחתם של עושי מעשי תועבה בישראל.

נאום
אב"ד הרב ישראל אריאל
הרב יהודה אדרי
ר' הלל וייס

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות