close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ו אדר כ"א


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

בענין מעצר הרב ישראל אריאל לצרכי חקירה

א. הסנהדרין קובעת, כי מצווה להצביע בבחירות הקרובות לכל מפלגה שמנהיגיה שומרי תורה ומצוות.

ב. המשך תמיכת הסנהדרין בגופים פוליטיים וציבוריים בעתיד מותנה בעשייה של הנבחרים למען קבלת חוק יסוד התורה בניסוחו המובא בזה:

חוק יסוד התורה: חוקים המנוגדים לחוקי תורה אינם חוקי העם היהודי ולפיכך אין להם תוקף. חוק המנוגד לחוקי תורה שיחקק בכנסת לרבות בחקיקת משנה, או יתפרש כך על ידי גורמים משפטיים הוא חוק פסול הפוקע מאליו. סמכות החלטת הפקיעה מסורה לבית דין תורני מרכזי ובלתי תלוי [הסנהדרין]

ג. הכנס מכריז כי מפלגה שתדרוש משאל עם או תבטיח קבלת תוצאותיו בנושא הקשור בהחלטה על מצוות התורה ובעניני ארץ ישראל בפרט, אין לראות במפלגה שכזו מפלגה דתית.

ד. מושב הסנהדרין קורא לכל המפלגות הדתיות להתאחד או לנהל משא ומתן משותף כאיש אחד בלב אחד עם היוודע תוצאות הבחירות לקראת משא ומתן על הרכבת ממשלה לאומית, זאת כדי להשפיע על קביעת קווי היסוד של הממשלה על פי תורת ישראל והשגת מירב התפקידים והתקציבים למטרות המשותפות כגון החינוך היהודי, חיזוק ההתיישבות והשכבות החלשות.

ה. הסנהדרין תפעל להשליט חוקים חברתיים על פי התורה, שיש בהם כדי לצמצם את העוני המתגבר בין עניי ישראל.

ו. הסנהדרין קוראת לכל התנועות והמפלגות לדאוג לחינוכם של ילדי ישראל בכל בתי הספר ליראת שמים, ללימוד תורה, לשמירת שבת, לכיבוד אב ואם, לשמירת גדרי הצניעות בענייני משפחה ובממון.

ז. עם בחירתו של שלטון ערבי על ידי הציבור הערבי המכריז בפה מלא על כוונתו להשמיד את מדינת ישראל. חלה ביתר שאת ההלכה של מלחמת מצווה להושיע את ישראל מיד צר. לפיכך יש להשיב מלחמה שערה,להדביר את האויב ולגרשו מן הארץ.


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות