close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ו אב י"ד


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

החלטת הסיכום ישיבת סנהדרין יד מנ"א ס"ו

הסנהדרין בהתהוותו ידאג לכונן הנהגה בישראל על פי תורה וייקדם את משפט התורה ומשפט המלוכה וסדריו ויכרוך את משפט התורה ומשפט המלוכה כמהות אחת.

לשם כך יעסוק הסנהדרין בקידום המודעות הציבורית לצורך בסנהדרין בין השאר באמצעות עיסוק בנושאים הנוגעים אל כלל ישראל ובפניות הבאות מן הציבור.

יעסוק ברענון המבט הציבורי על ייחודן של מצוות התורה בזמן הזה.הסנהדרין יתמקד במצוות הציבוריות שבהן עמדת הסנהדרין היא מהותית בהלכה: מלכות, קידוש הזמן, הקמת המקדש, מלחמה, חטאת הציבור ואשמת הדיינים. הסנהדרין ישקוד על תקנת מערכת המשפט התורני בכל עיר ועיר.

לשם כך יפנה ללא לאות לרבנים ולתופסי תורה כדי שישתלבו בסנהדרין ובייצוגו.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות