close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ה אלול ט' b


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

לבנות ישראל בבית המעצר

בית הדין קיבל פניה לפסיקת הלכה כלהלן

ב"ה ט' אלול תשס"ה
לכב' בית הדין לעניני עם ומדינה
בחסות הסנהדרין

רוב שלום!

אנו שלש נערות העצורות זה כשלשה שבועות, ובית המשפט רוצה לכפות עלינו לחתום, שנתחייב להתיצב לדיונים נוספים.

אנו מסרבות, כיון שאין סמכות לבית משפט חילוני, שהוא למעשה 'ערכאות של עכו"ם', ואנו מבקשות להיות נידונות אך ורק בבית דין הדן על פי התורה הקדושה, כפי שנאמר: 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם'.

בכבוד רב:
הילה מנטינבנד
הודיה בן אברהם
לאה האס

תשובה לבקשה לפסיקת הלכה

לבנות ישראל בבית המעצר:

הילה מנטינבנד, הודיה בן אברהם, לאה האס. החלטה - צו ביניים

אנו הח"מ כחדא הווינא.

ברוכות אתן לה'!

קבלנו את מכתבכן בענין סירובכן להיות נידונות בבתי המשפט שלא על פי התורה, ונכונותכן להידון אך ורק בבית משפט הדן על פי תורת משה.

אכן, יפה עשיתן, שכך פסק הרמב"ם בהלכות סנהדרין כו, ז: 'כל הדן בדייני גויים ובערכאות שלהן, אע"פ שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו, שנאמר: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם! - לפניהם - ולא לפני גויים! לפניהם - ולא לפני הדיוטות!' וכך מובא בשולחן ערוך חושן משפט כו, א.

ומובא בתנחומא (משפטים סימן ג, ג): 'כל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני עכו"ם כפר בהקדוש ברוך הוא תחלה ואחרי כן כפר בתורה… ובחוקות עכו"ם נאמר… וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם (יחזקאל כ). אבל לישראל נתתי להם מצות וחוקים טובים, שנאמר (ויקרא יח): ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם… אמר הקב"ה לישראל: אם עשיתם את הדין ואין אתם מזדקקין לפני עכו"ם, אבנה לכם בית המקדש וישבו בה סנהדרין שנאמר (ישעיה א): ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה'.

ואלו דברי ה"חזון איש" זצוק"ל סנהדרין ט"ו סוף סימן (ה) "ואין נפקותא בין בא לפני אינם ישראלים, ובין ישראל ששופט ע"פ חקים בדוים, ועוד הדבר יותר מגונה שהמירו את משפטי התורה על משפטי ההבל, ואם יסכימו בני העיר על זה אין בהסכמתם ממש ואם יכופו על זה משפטם גזלנותא ועושק ומרימים יד בתורת משה". אין לנו, אפוא, אלא לחזק את ידכן, והננו מורים לכן להמשיך בסירובכן, זאת למרות המכות שמכים אתכן השוטרים כאמור בישעיהו פרק נ' פסוק ו' - גֵּוִי נָתַתִּי לְמַכִּים, וּלְחָיַי לְמֹרְטִים; פָּנַי לֹא הִסְתַּרְתִּי, מִכְּלִמּוֹת וָרֹק.

ומתיר אסורים הוא יתירכן ממאסרכן, ככתוב: ה' מתיר אסורים. ויתקיימו בכן ובשאר אסירי ציון דברי ישעיה: 'לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח קוח'.

בברכת חיזקו ואימצו!

ניתן י"א באלול ה'תשס"ה בבית הדין ביושבו בשערי ירושלים העתיקה תובב"א.

על החתום:
רבי ישראל אריאל - אב"ד,
רבי דב מאיר שטיין,
רבי יהודה אדרי.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות