close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ה אדר א' כ"ז


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

בענין 'התנתקות' מעזה

כ"ז באדר, תשס"ה
תאריך ההחלטה - כ"ו אדר א` תשס"ה

הסנהדרין במושבה מיום כ"ח שבט תשס"ה , דנה ביוזמת ראש הממשלה, החלטות הממשלה וחקיקת הכנסת בתכנית הקרויה "התנתקות", שענינה עקירת הישובים בחבל עזה ובצפון השומרון, גירוש היהודים מבתיהם ומסירת החבלים הללו לידי שלטון זר. לאחר דיון נוסף שהתקיים היום בשאלות ההלכתיות העולות מהחלטות השלטונות מביאה הסנהדרין לידיעת הציבור את החלטותיה ואת מסקנותיה.

א. תכנית העקירה של ראש הממשלה עומדת בסתירה לתורת ישראל.

ב. החלטת העקירה מעבירה רבים מעם ישראל על עשרות מצוות מן התורה.

ג. ממשלת ישראל והכנסת בהרכבן הנוכחי ובמקורות סמכותן אינם מהווים מוסדות שיש להם תוקף הלכתי כדי לקבל החלטות העומדות בסתירה לתורת ישראל.

ד. שרים בממשלה שהגדירו את התכנית כעקירה זדונית סולקו ממשרותיהם, כך גם אנשי בטחון בכירים שהביעו בענין עמדה עצמאית.

ה. לפיכך החלטות ממשלה זו בענין "ההתנתקות" בטלות ומבוטלות.

ו. לאור האמור, אדם מישראל אינו רשאי לתת את ידו בדרך כל שהיא למעשה העקירה.

ז. אדם מישראל, וכך חייל או שוטר, התומך בעקירה באופן ישיר או עקיף: אם בהצבעה, או בעצה או באספקת רכב ובחומרים , ובוודאי מי שנותן ידו בפועל לעקירה, עובר על עשרות איסורים מן התורה.

ח. עקירת התושבים בחבל עזה ובשומרון, הוא פשע וכפיות טובה כלפי התושבים, יתירה מזו המהלך מעמיד בסכנת חיים ישובים רבים אחרים ואת תושבי הארץ כולם.

ט. אדם מישראל הנותן יד לדבר במעשה או אף בשתיקה עובר על לא תעמוד על דם רעך ועתיד ליתן את הדין בפני היושב במרומים.

י. מנהיגים ושלוחיהם, לרבות חיילים ושוטרים התומכים בעקירה ומשתתפים בה, עלולים לשאת באחריות אישית לכל הנזקים שייגרמו לנפגעים ולרכושם.

יא. הסנהדרין, כממשיכה של תורת משה מסיני ,מביעה בזה את עמדת תורת ישראל, כי גם אם חלילה תבצע הממשלה נוכחית עקירה זו או אחרת אין למעשיה תוקף. אדמת ישראל היא אדמת קודש, השייכת לעם ישראל לבדו לדור דורים.

יב. הסנהדרין, כמייצגת העם היהודי לדורותיו מודיעה, כי העם היהודי אינו מוותר, ואינו רשאי לוותר – אף לא ממשלה כזו או אחרת –על אף שעל מאדמת ארץ ישראל שבגבולות התורה, בהיותה ארץ ה'.

יג. מצוות "ירושה וישיבה" בארץ ישראל מוטלת על כל שלטון בישראל. בהתאם לכך מצווים ישראל מפי הגבורה לכבוש את מרחבי ארץ ישראל שבגבולות התורה, ובכלל זה גם את חבל עזה

יד. לפיכך, גם אם יגורשו המתיישבים, חלילה ,מבתיהם בהתחלף השלטון ותוקם ממשלה בישראל הנוהגת על פי התורה, עתידים צבאות ישראל לשוב ולכבוש חבל ארץ זה `להשיב את ישראל לנוויהם`. זאת ,בתוך שאר מרחבי ארץ ישראל הגזולים בידי נכרים. טו. הננו חדורי אמונה באלוקי צבאות ישראל ,כי השבועה שנשבע ה' לאברהם בברית בין הבתרים, תתקיים ככתבה וכלשונה ,ובעזרת ה' במהרה, ככתוב (בראשית טו, יח) ביום הוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות