close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

חוות דעת תשס"ז שבט י"ג


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הרשעתו של חיים רמון היא עוול במשפט!

לאחר שפורסמה תמונתה של המתלוננת כפי שפורסמה הרי שאין לצפות בתוך חברה שאין בה יראת ה' וריסון מוסרי להתנהגות שונה מצידו של המורשע!

גם בפרשת הנשיא אמינותם של עדים, לרבות תחומי עיסוקיהם ואישיותם; הדרכים בהם נגבתה עדות או הוסתרה עדות, או נמנעה חקירתם של עדים או הושגה באמצעים בלתי כשרים יש בהן כדי לפסול כל אפשרות להשגת צדק.

מעורבותה של התקשורת בשתי הפרשיות גם היא תורמת תרומה מכרעת לסיכול האפשרות למשפט הוגן!

אנו קוראים לעם ישראל לדרוש אל משפט התורה כדי לא לעשות עוול במשפט.

למען נחייה ונירש את הארץ.

המזכירות

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות