close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

חוות דעת תשס"ז חשון כ"ט


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

דייני בית הדין לעניני עם ומדינה נחקרים על ידי המשטרה

דייני בית הדין לעניני עם ומדינה (שבחסות הסנהדרין אך הפועל עצמאית) נחקרים על ידי המשטרה בענין הפניה לקצין הראל וינברג

שמעון בן שטח, רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי, ויהודה בן בבא שנהרג על המשך הסמיכה בישראל הם רבותיהם של כל סנהדרין בישראל. שום כוח שלטוני לא יוכל לנצח את תורת ישראל המגינה ומצילה את ישראל בחסדי ה' מכל שמד ואבדן.

כדובר בית הדין אני חוזר על הודעתי לדובר צה"ל מיום כ' באלול, תשס"ו אשר טען כי בית הדין מאיים על הקצין:

בית הדין לעניני עם ומדינה בחסות הסנהדרין אינו מאיים אלא פוסק לפי דיני ישראל. כל מה שנעשה בשם ישראל הוא בסמכותו של בית הדין לרבות ביקורת נורמות פסולות של צה"ל הממשלה ובתי המשפט, או מי מטעמם, שמשגה ומטעה את היהודים, אשר כולם בין רוצים בין אינם רוצים כפופים לתורה שנכרתה עמהם ברית בחורב, בערבות מואב ובהר גריזים ומתחדשת בכל יום. הוראות בית הדין הן הוראות מתקנות הבאות להסיר מכשול מן הצבא שהוא צבא ישראל. לפיכך הצבא צריך להודות לבית הדין. הציות לתורה וחובת קדושת מחנה צבאות ה', שהוא כלל ישראל, יתרום לנצחונותיו של צה"ל במלחמותיו וחס ושלום ההיפך מכך. גרוש יהודים מבתיהם זו תקלה גדולה, חילול ה' לעיני כל אומות העולם והתעמרות ביהודי אחיך, הגורם לסילוק שכינה ולתבוסה בקרב ועד שהיהודי המגרש לא יעשה תשובה בענין כה חמור בדד ישב מחוץ למחנה לפיכך פסקנו כהלכה.

הלל ויס, דובר בית הדין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות