close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

חוות דעת תשס"ו אב ט'


Wcab.gif
וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

אחריות המוטלת על ראש הממשלה בשעת מלחמה

בית הדין קיבל פניות מחיילים ואזרחים בשאלה:

כיצד עליהם לנהוג לאחר שדברי ראש הממשלה שהכריז ברבים כי אחת ממטרות המלחמה היא שינוי פני המזרח התיכון כתפיסתו וייצוב גבולות הקבע עם הפלסתינים באמצעות תוכניתו הידועה כתכנית ההתכנסות שפירושה פינוי עשרות ישובים ביהודה ושומרון, להריסתם ולהגלית תושביהם. היינו הנצחון במלחמה יקדם ביצוע רעיון ההתכנסות.

החלטה:

ההלכה קובעת: במלחמת מצווה הכל יוצאים אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. עם זאת היציאה למלחמה והגדרת המלחמה מותנית בתנאי ברור ומפורש שהיא נעשית על פי תורת ישראל ואינה סותרת אותה.

במלחמה על ארץ ישראל נצטוונו לרשת את חבלי הארץ לאחוזת עולם, לכבוש את הלבנון ולהתנחל בו(ספרי דברים סוף פרשת עקב) לכבוש את עזה ואת גבולה ולהתנחל בהן (ספרי דברים ז)

עד להודעת ראש הממשלה היתה מוגדרת מלחמה זו כמלחמת ישראל מי צר שבא עליהן. [ראה פסק בית הדין יב/תשסו כב תמוז ש.ז.] עם הודעת ראש הממשלה כי הניצחון יהיה מנוף לנסיגה מארץ ישראל, היינו אחת ממטרות המלחמה היא גירוש יהודים מארץ ישראל עולה ממילא כי ראש הממשלה פועל נגד מצוות התורה. ראש הממשלה במדיניותו המצטברת הביא עלינו את המלחמה ואת שפך הדמים הזה כאחד מהוגי רעיון נטישת חבל עזה וממבצעיו, תוך עקירה וגירוש בני עמנו משם והיה מאלו שדאגו ופעלו אישית לביצועו ובכך נטע את האומץ והתעוזה בלב אויבינו לפעול להחרבת ארצנו. האיש הוכיח רשעותו בכך שהיה שותף בכיר לגירוש עשרת אלפים יהודים מבתיהם, כאשר עד עתה טרם נפתרו בעיות הפרנסה והדיור של המגורשים, מלבד הרס משפחות והרס נפשי של רבים מן המגורשים. והנה עתה בעיצומה של המלחמה הוא מכריז על הכוונה לנטישת יהודה ושומרון כשהוא מאמץ את דגם הגירוש הקודם, כפול עשרה ומטיל היסוס ומורך בלב הלוחמים והעם.

עליו ועל שכמותו אמרה התורה –"מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס לבב אחיו כלבבו" ( דברים כח ) מוסיף הרמב"ם: ולא עוד אלא שדמי ישראל תלויים בצאוורו... והרי זה כמי ששפך דמי הכל" (מלכים פ"ז ה' ט"ו)

בעצם הצהרה זו בשעת מלחמה נתן ראש הממשלה סיוע וגיבוי לאויב במלחמתו להורשת היהודים מארץ ישראל.

לפיכך חובת חברי הממשלה והכנסת:

א. לאחד את הכוחות ולהקים ממשלת חירום לאומית. [ראה בנוסף מסמך ועדת הסנהדרין לעניני מלחמה מיום ג' באב ש.ז. ]

ב. למנות ראש ממשלה נקי כפיים ובר לבב.

ג. לתת הנחיות מתאימות לצבא למגר את אויבי ישראל עד תום על פי משפטי התורה עד חורמה.

עד שיבוצעו ההליכים הללו:

רשאי כל חייל שהוראת ראש הממשלה פגעה ביכולתו לתפקד מבחינה דתית ומצפונית לפנות למפקדו בכתב ולהצהיר:

ראש הממשלה פגע בי בהודעתו כי נצחון במלחמה יקדם את פינוי יהודה ושומרון וגירוש היהודים מבתיהם. לאור האמור אבקש לשחרר אותי ממלחמה שתוצאתה היא נסיגה מבלי ארץ ישראל וגירוש 100,000 יהודים מבתיהם.

ועל כך באנו על החתום

ניתן היום תשעה באב תשס"ו

חמישתנו כחדא הווינא.

נאם
ישראל אריאל אב"ד
הרב דב שטיין, מזכיר
הרב צבי רוגין
הרב יהודה אדרי
ר' הלל וייס

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות