close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ו'


דיווחים, ניתוחים, ודעות אלו הוגשו לסנהדרין בתפקיד מיעץ בלבד, ולא בהכרח מהווים עמדה סופית של הסנהדרין. הם עבודתם של מומחים ידועים בתחומיהם, וכלולים כאן כדי לציין את סוג השאלות המטופלות בידי הסנהדרין

SoldierLegal.gif
פסיקה הלכתית לחיילים
הוועדה המייעצת
טל. 02-5661962, נייד 050-6733831, פקס. 057-7976007
דואל dbtc@actcom.com mail, רחל אמנו 47 ירושלים 93228

בס"ד

מקורות בענין: דין רודף

בס"ד

מקורות בענין: דין רודף

א. המקורות לדין רודף

בראשית פרק ט פסוק ו ויקרא, פרק יט, פסוק טז דברים פרק כה, פסוקים יא – יב ספרי, דברים, שם

תלמוד בבלי, סנהדרין, דף עב, עמוד ב

תלמוד בבלי, סנהדרין, דף עג, עמוד א

רמב"ם, הלכות רוצח, פרק א, הלכות ו, ט, טו

ב. בא במחתרת

שמות פרק כב, פסוק א

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף עב, עמודים א-ב, רש"י ותוס' שם

רמב"ם הלכות גניבה, פרק ט, הלכות ז-ט

ג. להצילו באחד מאבריו

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף עד, עמוד א ורש"י שם

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף מט, עמוד א ורש"י שם

רמב"ם, הלכות רוצח, פרק א, הלכות ז-ח, יג

רמב"ם, הלכות מלכים, פרק ט, הלכה ד והשגת הראב"ד שם, ורדב"ז שם

אור שמח, הלכות רוצח, פרק א, הלכה יג

מנחת חינוך, מצוה תר

ד. חובת הנסיגה

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף פב, עמוד א ורש"י שם

חידושי הר"ן שם

שולחן ערוך, אורח חיים, סימן שכט, סעיף ז

מגן אברהם שם, ס"ק ה

שו"ת מנחת שלמה, חלק א, סימן ז

ה. התגוננות הנרדף לעומת הצלה ע"י צד שלישי

שו"ת הריב"ש, סימן רלח

משנה למלך, הלכות חובל ומזיק, פרק ח, הלכה י

מנחת חינוך, מצוה תר

שו"ת מפשט כהן, סימן קלט

אור שמח, הלכות רוצח, פרק א, הלכה יג

ו. רודף בגרמא

רמב"ם, הלכות רוצח, פרק ב, הלכה ב

אור שמח, הלכות רוצח, פרק א, הלכה ח

אפיקי ים, חלק ב, סימן מ

שו"ת אחיעזר, חלק א, סימן יט

ז. עונש או הצלה

אפיקי ים, חלק ב, סימן מ

שו"ת אחיעזר, חלק א, סימן יח

ח. מעיין רודף: ספינה שחישבה להישבר

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף קיז, עמוד ב ורש"י שם

רמב"ם , הלכות חובל ומזיק, פרק ח, הלכה טו ומגיד משנה שם

הגהת הרמ"א, חושן משפט, סימן שפ, סעיף ד

שו"ת מהרשד"ם, חו"מ, סימן שמד

ט. רודף תמים: עובר

משנה, מסכת אוהלות, פרק ז, משנה ו

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף עב, עמוד ב

רמב"ם, הלכות רוצח, פרק א, הלכה ט

חידושי רבנו חיים הלוי, הלכות רוצח, פרק א, הלכה ט

שו"ת משפט כהן, סימן קלג

תפארת ישראל, אהלות, פרק ז, משנה ו, בועז אות י

שו"ת פנים מאירות, חלק ג, סימן ח

חידושי בעל שרידי אש על הש"ס, עמודים רצג-רצה

י. רודף תמים: קטן

שו"ת מגיא ההריגה, סימן א

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף עב, עמוד ב ורש"י שם

רמב"ם, הלכות רוצח, פרק א, הלכה ו

שו"ת שואל ומשיב, מהדורא רביעאה, חלק ב, סימן נ

שו"ת מנחת שלמה, חלק א, סימן ז

מקורות נוספים:

 1. 'קונטרס מקיף בסוגיית דין רודף ובא במחתרת'- מאת שלום דוב בער הלוי וולפא, קרית גת תשמ"ח.
 2. תוספתא שבת – סוף פרק טז, הל' יג – יד
 3. מסכת יומא דף פה ע"א וע"ב ובדברי רש"י שם ד"ה "ולפקח"
 4. מסכת בא מציעא דף סב ע"א בסוגיית "וחי אחיך עמך"
 5. מסכת נדרים דף לו ע"ב – "מעיין של בני העיר"
 6. מסכת סנהדרין דף עד ע"א וע"ב ותוס' שם בד"ה "והא"
 7. שם דף עב ע"א משנה וגמ' – "הבא במחרת"
 8. מסכת ברכות דף נח ע"א
 9. שיעורי הגרב"ד על מס' סנהדרין – עמוד קיא אות צד
 10. רמב"ם פ"ט מהל' גניבה הל' ז
 11. שמואל ב' פרק כ'
 12. רמב"ם פ"ה מהל' יסודי התורה הל' ה'
 13. מאמר מאת שלום רוזנברג "שמעון ודילמות ההסגרה"
 14. רמב"ם פ"א מהל' רוצח ושמירת הנפש הל' ו-ז
 15. רמב"ם פ"ב מהל' רוצח ושמירת הנפש הל' א'
 16. רמב"ם פ"ח מהל' חובל ומזיק הל' טו
 17. מסכת סנהדרין דף עג ע"א סוגיית "ואלו מצילין" – רש"י שם ד"ה: ואלו מצילין, אין מצילין. ותוד"ה להצילו
 18. מורה נבוכים לרמב"ם פרק מ'
 19. ערוך לנר על מסכת סנהדרין דף עג ע"א ד"ה שם בגמרא
 20. חידושי המאירי למס' סנהדרין על דף עב ע"א וע"ב בד"ה: כבר, בתלמוד
 21. שו"ת הרא"ש כלל שבעה עשר – דיני מלשין וכו'
 22. מסכת סנהדרין דף עב ע"א וע"ב
 23. מסכת בבא קמא דף קיז
 24. מסכת בבא קמא – תחילת פרק שמיני משנה: "החובל" וכו' + גמרא
 25. חידושי הלכות ואגדות מהרש"א על מסכת סנהדרין דף עב ע"א
 26. יד רמה – סנהדרין (אבולעפיה, מאיר בן טודורוס הלוי) עמוד מס 165
 27. חסד ומשפט על מסכת סנהדרין דף עג ע"א על תוד"ה להצילו
 28. חידושי רבי שמעון יהודא הכהן על מסכת כתובות סי' צ'
 29. חזון איש על מס' סנהדרין סי' כה ד"ה בפ"ת
 30. אור שמח – הלכות רוצח וש"נ פרק א' הל' ח' ד"ה הנה
 31. מאמר "פעולות תגמול לאור ההלכה" – מאת הרב שאול ישראלי פרק ו –ז
 32. מאמר מאת הרב יהודה דוד בלייך – אור המזרח כז עמוד מס 159
 33. שו"ת ריב"ש סי' רל"ח ד"ה ועתה
 34. שו"ת מהרשד"ם – חו"מ סי' שמד
 35. מסכת בבא קמא דף כב ע"א וע"ב
 36. שו"ת אחיעזר סי' יט
 37. ספר סדרי טהרות – פרק שביעי
 38. מאמר מתוך האתר "חברה ותרבות" – דילמות מוסריות – האם מותר להציל חיים ע"י המתה מכוונת?
 39. עיונים בפסקי דין מאת הבג"ץ אשר מספריהם כדלהלן: 5100/94, 4054/95, 6536/95, 5188/96, 7563/97, 7628/97, 1043/99
 40. מאמר ד"ר מיכאל ויגודה - "חקירות השב"כ לאור מקורות המשפט העברי" – התפרסם באתר "דעת", מרץ 2000
 41. ספר החינוך, כי תצא מצוה תר להציל הנרדף
 42. מאמר הרב יהודה איסר אונטרמן – "בענין פיקוח נפש של עובר"
 43. מסכת ערכין דף ז' ע"א: מידי דהוי ( ג' שורות מסוף העמוד) עד שם ע"ב קמ"ל.
 44. שו"ת "פנים מאירות" על מס' תענית סי' ו- י
 45. מסכת יבמות פרק הערל דף עט ע"א
 46. ספר חסידים אות תשא, תרעט
 47. דרכי תשובה – יו"ד אות נד, נה
 48. חזון איש – על מס' סנהדרין סי' כה ד"ה בפ"ת
 49. מהר"ם חלאוה על מס' פסחים - עמוד סג
 50. מאמר מתוך האתר – "מרכז מאגרי מידע לרפואה אתיקה והלכה" מאת הרב יצחק זליברשטיין והד"ר פנחס אושר בנושא: דילול עוברים – שו"ת
 51. שערי תשובה – השער השלישי אות קלט
 52. מנחת שלמה – סימן ז' ד"ה ומדי

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות