close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ט שבט י"ז


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הודעה בענין הבחירות

בית הדין של הסנהדרין מברך את עם ישראל בברכות שמים מעל שניכרו בירידת הגשמים ביום הבחירות בבחירתו של עם ישראל בייחודו הסגולי הגובר. בית הדין של הסנהדרין קורא למפלגות המייצגות בוחרים יראי שמים להאיר פניהן ולוותר אחת לרעותיה בכל שאפשר. כדי שתוכלנה להתאגד למען מטרותיהן התורניות המשותפות, היינו, חינוך יהודי שרשי לילדי ישראל, משפט יהודי, אהבת ישראל ושמירה על קדושת המחנה וצבא ישראל.

שיתוף פעולה כזה יביא תועלת גדולה יותר לכל אחת מן הנוטלות חלק בהתאגדות מכל מה שתשיג כל אחת בכוחותיה המועטים לבדה. זאת מלבד קידוש השם שיהיה בכך. הדבר יתן את אותותיו גם בנושאי בטחון, כלכלה ומצוות התלויות בארץ.

ראוי שבכוח משותף [23 מנדטים לפחות] תפעלנה כל מפלגות יראי ד' וחושבי שמו להסכמה ביניהן על מי שיהיו נציגיהן להיות שרים/ממונים על החינוך, המשפטים והפנים הקודמים לכל ענין חברתי או כלכלי ולמיצער להעלות רעיונות לסדר היום הציבורי בתחום חוקי היסוד.

בכוחות משותפים ניתן יהיה גם לקדם חקיקה תורנית בתחומים הבאים:

1. חוק יסוד התורה- לפיו כל מעשה חקיקה ומשפט המנוגד מהותית לתורה בטל מעיקרו.

2. הפיכת הרבנות הראשית לאי תלותית בפוליטיקה ובפוליטיקאים וקידומה למעמד של בית משפט של כל העם היהודי.

3. חוק שבות לקרקעות - קרקע שנמצאת בריבונות העם היהודי בתחומי ארץ ישראל היא חלק ממדינת ישראל

4. תיקונים בחוק יסוד השפיטה, סמכויות היועץ המשפטי, בג"ץ ומינוי שופטים.

בברכת עלו והצליחו למען עמנו ולמען ערי אלוקינו.


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות