close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח ניסן ט' ז


ידיעון הסנהדרין א'

BDBN.gif
בית הדין לעניני בני נוח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

סידור תפילה לבני נח

התפילה כוללת היבטים שונים, כשבמרכזה - שבח והודיה לבורא העולם, ומאידך - תפילה ובקשה מהאל.

התפילה אינה שייכת רק ליהודים, וגם לא רק לבני האדם, היא משותפת לכל הבריאה המשבחת ומשוועת לאדון הכל. וידועים הם ומפורסמים פסוקי 'פרק שירה' המכילים את שירת ותפילת כל הנבראים.

מפורסמת ומרגשת היא תפילתו של המלך שלמה ביום בו נחנך בית המקדש בהר הבית, בתפילה זו אמר - בין היתר - שלמה המלך:

"וגְַם אֶל הַנָּכְרִי אֲשׁרֶ א מֵעַמְּ ישִׂרְָאֵל הוּא וּבָא מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה לְמַעַן שׁמְֶ. כִּי ישִׁמְעוּן אֶת שׁמְִ הַגָּדוֹל ואְֶת ידְָ הַחֲזָקָה וּזְרֹעֲ הַנְּטוּיהָ וּבָא והְִתפְַּלֵּל אֶל הַבַּיתִ הַזֶּה. אַתּ הָ תּשִׁמְַע הַשּׁמַָיםִ מְכוֹן שׁבְִתּ ֶ ועְָשׂיִת כְּכֹל אֲשׁרֶ יקְִרָא אֵלֶי הַנָּכְרִי לְמַעַן ידְֵעוּן כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ אֶת שׁמְֶ לְירְִאָה אֹתְ כְּעַמְּ ישִׂרְָאֵל...". (מלכים א, ח,מא-מג)

ואמנם הגויים בכל רחבי תבל נושאים תפילה, כל גוי וגוי בדרכו הוא ובנוסח המותאם לאמונתו.

אולם, היות וכל הגויים -המוגדרים בהלכה כ'בני נח' - מצווים לקיים את שבע מצוות בני נח, ומחובתנו כיהודים להביאם לקיום מצוות אלו שבסיסם האמונה באל אחד והשגחתו על ברואיו, הרי שמן הראוי שגם נמצא להם נוסח תפילה שיתאים לעיקרי האמונה בה הם מחוייבים.

בינתיים, התאחדו קבוצות בני נח המתגוררות בארצות הברית וערכו סידור תפילה שאותו הם מייעדים לכלל אומות העולם. סידור זה הועבר לביקורת לבית הדין של בני נח שעל יד הסנהדרין, כדי לקבל את הסכמתו לנוסח ולתכנים המצויים בו.

הסנהדרין מינתה מומחה לבני נח, הבקי בשפה האנגלית, שקיבל לידו את הסידור לבדיקה כדי לעבור על תכניו, תוך שהוא מתייעץ בכל עניין הטעון בירור עם אב בית הדין (הבקי בכל הקשור לבני נח), ואכן נמצא הסידור מתאים לבני נח ועונה על המצופה מסידור המיועד לכל גויי הארץ. בעקבות זאת ניתנה הסכמה לסידור וברכה למי שיוציא אותו לאור.

הסידור כבר יצא לאור ומשמש אלפי בני נח ברחבי תבל.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות