close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ז חשון ט"ז a


BDBN.gif
בית הדין לעניני בני נוח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הכרות של מועצות בני נח על ידי הסנהדרין ובית הדין לעניני בני נח

הנסהדרין , בישיבתה ביום ט"ז חשון תשס"ז, בחן מחדש את המדיניות ביחס לבני נח, ולארגוניהם, והחליטה כדלהלן:

הסנהדרין רואה את תפקידה בעניני בני נח להענות לפניית כל אדם ולהכיר בכל ארגון אשר קבלו על עצמם את הסנהדרין כגוף הלכתי עליון. לפיכך כל ארגוני בני נח מקובלים במידה שווה לקיים יחס כזה עם הסנהדרין, ויתקבלו תוך שווין מלא.

הסנהדרין מכירה בבית הדין לבני נח בראשות הרב יואל שוורץ כבית הדין הראשי לענייני בני נח.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות