close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ו אב ה'


SanhedrinLogo.png
סנהדרין – בית דין גדול של 71
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הזמנה

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו:
לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים

ב"ה ה' במנחם אב, תשס"ו.
כבוד האי גברא יקירא הרב הסמוך,

הנך מוזמן להשתתף במושב מליאת הסנהדרין ערב יום השנה השלישי לכינוס מועצת הסמוכים של הסנהדרין שיתקיים בסייעתא דשמיא בי"ד במנחם אב, תשס"ו, לסדר ברוך תהיה מכל העמים..., החל מהשעה עשר בבוקר בבית הכנסת ברח' חי טייב 22 , בשכונת הר נוף בירושלים תבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן.

10:00- 13:00

המטרות המשפטיות והציבוריות של הסנהדרין והדרכים להגשמתן [דיון סגור]

הפותח: נשיא הסנהדרין: הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ
דיון בעמדות שיוצגו
הצעת החלטה מסכמת

13:00 - 14:00 מנחה ומנוחה: ניתן יהיה לקנות כריכים ושתיה במקום

דיון פתוח

יו"ר: הרב יואל שורץ, סגן אב"ד

14:00 מסירת הודעה בענין קדושת המחנה ומלחמה

14:30 - 20:00 דיון בנושא המלחמה

יו"ר הרב ישי באבד
הרב ד"ר אליהו זיני
אישיות בטחונית
נשיא הסנהדרין ואבות בתי הדין
הרב יואל שורץ, הרב נחמן כהנא, הרב ישראל אריאל
סקירה על מדיניות הסנהדרין בנושא המלחמה המסתמנת ממסמכיה
דיון על הצעה או הצעות החלטה
סיכום: מזכיר הסנהדרין

בברכה וכבוד רב
דב מאיר שטיין
מזכיר הסנהדרין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות