close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע תשרי י"ג


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה י"ג תשרי, תש"ע

הכרזת רבני ארץ ישראל בעניין עצרות גויים בירושלים בחג הסוכות

ככל שעולה ובוקעת גאולת עם ישראל בקיבוץ נידחיו ובבנין ארצו ובירת מלכותו ירושלים, נלווים גויים רבים אל עם ה'. מהם כוונתם לטובה ומהם לרעה, ההוגים ריק להתייצב נגד ה' אלוקי ישראל ומשיחו לעתיד לבוא, ניר לדוד עבדו, על כסאו לא ישב זר ולא ינחלו אחרים כבודו.

אלו מן הגויים השואפים להעביר את עם ישראל על דתו, דת האמת, שניתנה בסיני ולא תהא מוחלפת אינם ידידי עם ישראל ואינם נלווים על עם ה' ולא יקראו נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם.

עד עתה הוכח נזקם הרב כאשר העבירו יהודים רבים על אמונתם הטהורה באשר לימדום לשאת שם משיחם כמשיח ישראל ולהטעותם אל תקוות גאולת כזב.

ככל שקרב חג הסוכות שבו נידונות ומתכפרות אומות העולם בשבעים פרי החג בתפילות ישראל, העתידות לעלות אל הר בית ה' כנבואות ישעיהו ומיכה לעומת המתנכרות כדוגמת האוחזות באמונת בני דת נצרת המנסים להסב עיני היהודים אל אמונתם כפי שנהגו מימות עולם, לחמוס דברי נביאי ישראל ולהאצילם על עצמם ועל אמונת הכזב האלילית בבן האלוהים שאת שמו הם מנשאים בחוצות ירושלים.

לצערנו ישנם יהודים רבים וחשובים, ומהם גם אנשי שררה ושלטון, ואף אנשי רוח ואנשי דת המעניקים זקיפות קומה והכרת חסד למי שכוונותיהם אינן טהורות.

גדולי רבני דורנו, רבני האמת של עם ישראל, הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית ורבנים יראי השם מכל המגזרים והעומדים בראשם הוקיעו את כוונות הזדון המוסוות בכווני חן וביקשו מעם ישראל קדושים להדיר רגליהם מכל מה שניכר בו שם אמונת הגויים.

אין להנות מגמילות חסדים ומתמיכה של הללו הצופים בסופו של חשבון לרשת את ישראל גוי ואלוקיו.

אנו קוראים לפרנסי ירושלים, לשרים, לחברי כנסת ולגורמים הנהנים מצורות שונות של תמיכות מיסיון, גלויות וסמויות לא לעודד תהלוכות ועצרות, טקסים וסמלים. ביניהם סמלים דו משמעיים ולעמוד בכבוד על יחודו של עם ישראל היהודי ההיסטורי ולקדש שם השם ברבים.

לסרב לקבל תמיכות מארגונים, אנשי דת ואישים הבאים בשם אמונתם הזרה.

יבורכו גויים המכירים בייחודו וקדושתו של עם ישראל והמוכנים לקבל עליהם עול מצוות המיועדות לגויים מכוח היותם בני נוח ומכוח אמונתם בקדושת התורה שניתנה לישראל במעמד סיני.

הרב דוב ליאור, ראש רבני ארץ ישראל, מרא דאתרא של חברון=קרית ארבע תובב"א
הרב ישי באב"ד מזכיר ועד רבני יש"ע
בהצטרפות רבני הסנהדרין מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com
האגודה להרמת קרן ישראל


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות