close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע כסלו ט"ו


BDBN.gif
בית הדין לעניני בני נוח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

מפגש וראיון עם עדנאן אקטר

משלחת מן הסנהדרין נסעה לפני שבועיים לתורכיה לסדרת מפגשים עם אנשי דת מוסלמיים מן הבכירים ביותר במדינה זאת, חלקם שנויים במחלוקת וחלקם נורמטיביים לחלוטין.

על כולם מקובלת הדעה שיש לאנושות אתוס משותף המתגלם בחוקי בני נוח כפי שנכתבו לראשונה בתורה והגיעו ממנה בצורות שונות לאיסלם ולדתות אחרות ברבות הימים.

נושא האתוס האנושי הבסיסי [מצוות בני נוח] והסכמה עליו בין בכירי הדתות בלי להשתרר על ידי שום דת הוא תנאי לקיום האנושות ולמניעת המבול הצפוי, מבול של אש.

עיקר האתוס הוא כבוד לא-ל, לאדם ולכלל הבריאה. טיפוח כבוד המשפחה, מסורת אבות והימנעות מאלימות במשפחה. שמירת חוקי הנישואין והגירושין.

הימנעות משפיכות דמים בין יחידים –רצח והתאבדות; בין קבוצות ועמים ומדינות: הימנעות מטרור ומלחמות. הקמת בתי דין שיש להם קודים משותפים המתאימים לכל דת וחברה בנפרד אך המתחשבים במשותף שינוסח על ידי צוותים מוסכמים ובעיקר בדיני משפחה ובדינים הפליליים, בדיני ממונות, במשפט המסחרי ובכל דיני החיובים.

הימנעות מהתנכלות לבעלי חיים. עידוד הצמחונות ואיסור מוחלט על אכילת דם ואבר מן החי.

בנוסף נפגשה המשלחת עם בכיר מוסלמי המכיר בתורת ישראל ובקדושתה ובזכויות המלאות והריבוניות של העם היהודי בלב מרחבי ארץ ישראל לגבולותיה שבתורה ובנחיצות הקמת בית המקדש ובמלכות המשיח בן דוד, מלך ישראל החי והקיים.

בנושאים המדיניים הצעת הסנהדרין היא להקים 'קומונוולת' [ חבר עמים המאוגד למען מטרות כלכליות ולרווחת האיזור כולו מתוך אמונה משותפת בא-ל אחד ובשבע מצוות בני נוח במרחב של קדמת אסיה והמזרח התיכון כולו ולתת לתורכיה מעמד הנהגה בכיר מעצם היותה כוח רב תרבותי ומאזן ככל שהיא אינה שוקעת ברוח האיסלם הקיצוני המשתרר. זאת מבלי לפגוע בריבונותה בעצמאותה ובגבולותיה של שום מדינה הקיימת באזור. האיחוד המזרחי יפעל באופן דמוקרטי כדוגמת האיחוד האירופאי לצורך קידום כלכלת האזור.

המעונין לצפות בשיח הבין דתי וכל למוצאו באתר הסנהדרין www.thesanhedrin.org


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות