close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע טבת כ"ח


Wcab.gif
וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה כ"ח טבת, תש"ע

החלטת בית הדין של הסנהדרין בענין ביטול מסלול ההסדר למניפי השלטים
  1. לשר הבטחון אין סמכות לסלק חיילים ממסלול ההסדר
  2. על רבני ההסדר חובת ההגנה על החיילים מפני פגיעה בזכויותיהם והתעללות בם בעבודות בזויות.
  3. לא יוחזרו החיילים-לא יתגייס המחזור הבא.
  4. על ישיבות ההסדר להתנתק מן הצבא עד למילוי תנאי התיקון הנדרש

ההסכם שנחתם לפני כחמישים שנה בין הצבא לרבני ההסדר קובע שרבני ההסדר הם הסמכות החינוכית והרוחנית הבלעדית של המתגייסים והם אחראים לשלומם ובטחונם הדתי והרוחני. על מנת כן התגייסו החיילים לפי תנאי המסלול באשר עד אז פנו ללימודים בלעדיים בישיבות.

החלטתו של שר הבטחון להעביר את החיילים שמחו על השימוש בהם בניגוד למצפונו של כל אדם רגיש לזכויות הפרט, למסלול שונה היא בגדר פגיעה בזכויות החיילים וביטול חד צדדי של ההסכם עימם מה גם שהדבר מהווה פגיעה בערכי המשפט באשר החיילים "נשפטו" כבר ונשאו ב"עונשם".

הפגיעה בהסכם ההסדר תגרור פגיעה ביכולת המדינה וצבאה לערוך הסכמים עם אזרחיה ובוודאי עם זרים באשר האמון במחויבותם לכבד הסכם מתפוגג בהתמדה. במיוחד כאשר זו שיטה מתמשכת (הפקרת יוסוף מדחה בקבר יוסף, הפקרת חיילי צד"ל, עקירת ישובים בשבת בניגוד לחוק, גירוש פעוטות יתומים ממיטותיהם באישון לילה בניגוד לחוק וכיו"ב).

אם שר הבטחון חושב שהחיילים אינם מתאימים מכל סיבה שהיא הוא יכול לוותר על שירותם.

התנהלות שר הבטחון היא ביטויי נמשך של פגיעה בזכויות ללמוד תורה ולשרת את העם תוך שמירה על נכסי הרוח של עם ישראל.

רבני ישיבות ההסדר נדרשים להתייצב להגנה חד משמעית על הרב חיים דרוקמן שנקרע נפשית לגזרים בין תורת ישראל ומערכת הבטחון היקרה לנפשו במאוד אשר מצידה ירקה בפניו בגרימתה לפיטוריו מראשות מערך הגיור (סמיכות הפיטורים "מקרית"...) . זאת משום ש"העז" בשפה רפה וכאנוס להגן על חובתם של החיילים שלא לציית לפקודות זדון שקשה למצוא להן תקדים בתולדות העמים ושעליהן מתנוסס דגל בגידה שחור משחור.

בתקופת פשעי הגירוש מחבל עזה פרסמה הסנהדרין, כמו גם אחרים, מה הן העברות הרבות (כארבעים איסורים במספרן) בהן מתחייב כל המושיט ידו למעשה הנבלה הזה.

הרבנים והצבור אינם רשאים למחול על כבוד שמים

על ראשי ישיבות ההסדר להפסיק לשתף פעולה עם הצבא ללא החזרת החיילים שנענשו למסגרת ה"הסדר" וביטול הדחתו של הרב חיים דרוקמן.

אנו קוראים לנוער העומד לפני גיוסו לפנות לישיבות גבוהות ולא לישיבות הסדר כל זמן שלא יתוקן המעוות.

רבי פרופ' הלל וייס – דובר
רבי דב שטיין - מזכיר


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות