close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע חשון כ"ח


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה כ"ח בחשון תש"ע

הנדון: פנייתו של חבר הכנסת ד"ר מיכאל בן ארי

א. הובא בפנינו המעשה המביש, בדבר החיפושים שנעשו על גופן של שתי בנות ישראל הצנועות מרמת מגרון, המסרבות להזדהות.
ב. לפי עדות שנמסרה בפני עו"ד פרופ' הלל ווייס בבית הסוהר לנשים, נבדקו הבנות בכוח ובאופן משפיל.
ג. מעשה זה, מהווה התאנות לקטינות כבעת עקירת הישובים בגוש קטיף, ובעת הפוגרום, ההרס והחורבן שערכה המשטרה בעמונה ת"ו, תוך פגיעות גופניות בבנות ישראל.
ד. לאור האמור, נראה לנו, שעל צביה שריאל נ"י למסור גירסתה המפורטת בפני שליח ביה"ד (במקרה הזה) חה"כ ד"ר מיכאל בן ארי כאשר ניתן יהיה לגורמים החפצים בכך כמו עורכת דין או עובדת סוציאלית להיות נוכחים במקום ואף אין להתנגד למסירת הגירסה אם הדברים יכתבו על ידם אך בנוכחות שליח ביה"ד.

זו הודעת שופט תורן של בית הדין בהסכמת חברי בית הדין

הרב ישראל אריאל
הרב דב שטיין
הרב הלל וייס

על החתום

דב שטיין – שופט תורן


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/196255
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/196439