close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע אדר ד'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה ד' אדר תש"ע

חודש ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם

צו ביטול חוקים

בית המשפט לעניני עם ומדינה בחסות הסנהדרין קובע כי כל חוקי ההקפאה הם חוקי רשע מפלים של שנאת ישראל, חסרי כל תוקף משפטי וכל הפועל ומציית להם משית על עצמו נידוי וחרם.

כל איש משפט, חבר כנסת, איש ציבור, איש זרועות הבטחון ואיש מנהל אזרחי העוסק בתכנון ויישום הרס מבנים בארץ ישראל על פי מדיניות ההקפאה של הממשלה הנוכחית ייתן את הדין בשמים ובארץ. כל רב העוצם עיניו מראות רע אינו רב.

אין להעלות אנשים כאלה לתורה, אסור לצרפם למנין לפי שיצאו מכלל ישראל כל עוד לא ישובו מדרכם הרעה.

אנו קוראים לכל מי שיכול לסכל ולמנוע ביצוע הצווים בכל שלב שהוא שלא יהסס מלהפר עצת רשעים.

שבתו חוקי סדום!

מעמדו ונזקיו של בית המשפט העליון מתבררים וכאתון של בלעם פתחו את פיהם גם מי שמלאוהו עד היום במים. במצוקתם, גם משליכי נעליים מגלים מעמדו האמיתי של המוסד. כולם מוכיחים כי אין לעם ישראל תקומה ללא בית דין כללי של תורה המייצג את כלל ישראל ואליו כפופים כל ישראל לפי משפט התורה. חוזרים ומחזקים אנו את עמדתו המקורית של השר יעקב נאמן להחלת חוק התורה כחוק פוזטיבי מחייב במדינת ישראל.

אנו חוזרים ומודיעים כי כל חוק כנסת או חוק עזר או פסק דין המנוגד לחוקי התורה אין לו תוקף. הכרעת הדין של בג"ץ בענין החרבת שכונת יובל בישוב עלי וביתו של רס"ן רועי קליין שמסר נפשו על עם ישראל היא בסופו של דבר פעולת טרור.

בית המשפט העליון ופסקיו מסוכנים לקיומו של העם יותר מדו"ח גולדסטון שהינו חבר שותף של שופטים במוסד זה, ומאנשיו, ינק לפי הנראה, את רעיוניו.

לפיכך כפי שכבר פסקנו בעבר על כל יהודי להדיר רגלו ממערכות המשפט הישראליות החילוניות בכל ענין. אסור להזדקק להם ולדיניהם וכל מי שעושה כן מרים יד בתורת משה, מלבד כאשר אדם נתבע בבית משפט או כדי להציל עשוק וגזול מיד עושקו, לאחר נטילת רשות מבית דין. [הלכות סנהדרין, רמב"ם, משנה תורה]


חוזרים וקוראים אנו לכל הישובים בארץ ישראל להקים בתי דין של שלשה עד עשרים ושלושה על פי תורה, הכל לפי צורך המקום והזמן ולהודיע לסנהדרין על הקמתם. מוטב להזדקק לשלשה יראי אלקים שאינם מומחים מהליכה לערכאות.

יש לראות בהוראה זו תקנה של בית דין של הסנהדרין.

ישראל אריאל – אב"ד
הלל וייס
דב שטיין


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות