close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הנביא חבקוק


הועדה המדינית של הסנהדרין

הנביא חבקוק אומר:

פרק א (ד) עַל כֵּן תָּפוּג תּוֹרָה וְלֹא יֵצֵא לָנֶצַח מִשְׁפָּט כִּי רָשָׁע מַכְתִּיר אֶת הַצַּדִּיק עַל כֵּן יֵצֵא מִשְׁפָּט מְעֻקָּל:

ואלו הם דברי המלבי"ם על פסוק זה

כי רשע מכתיר את הצדיק –

רוצה לומר גם הצדיק שרוצה לעשות משפט לא יוכל לעשותו, כי הרשע הוא המכתיר את הצדיק, רוצה לומר שהוא המלביש אותו כתר ועטרה שהצדיק השופט הוא קבוע לשפוט מאת המלך הרשע שהוא נתן עטרת הנשיאות בראשו, וצריך הוא להתנהג כפי חקי הרשע ומשפטיו שהם עוות הדין

על כן יצא המשפט מעקל

שגם המשפט שהוא מיושר בפנימיותו וקרוב אל היושר צריך להיות מעוקל בחיצוניותו, להפיס דעתו של הרשע המכתיר, שאינו רוצה במשפטים ישרים, כל זה דברי הריב והמדון שנושאים העולם על ההשגחה ועל הנהגת ה'

הדברים הללו באים לבטא את המצוקה הקשה שיש לרב הצדיק המכהן במשרה היונקת כוחה מן השלטונות החילוניים של המדינה בבואו לתת מענה לשאלות בהן למימשל יש אינטרס ברור באשר המימשל מצפה ממנו לתשובה אחת ולא לאחרת.


הקדמה זו באה להבהיר לכל חייל שכל שאלה בעניני ניהול הצבא שיש בה לצבא ענין בפרט, וכמובן בהתאם, גם כל שאלה בעניני דת ומדינה בכלל, בה יש למימשל ענין, עשויה להעמיד את הרב ולו גם צדיק תמים הינו, בנסיון קשה שלא יעמוד בו חלילה היטב כפי שמסביר המלבי"ם.

כתוצאה מכך הגיע בית הדין הקבוע של הסנהדרין למסקנה שיש לפתח מנגנון פסיקה עצמאי, שמחויבותו הינה רק ואך ורק לענינו של העם היהודי על פי חוקת היסוד שלו, היינו תורת ישראל, שאינו תלוי במימשל, אשר יתן תשובות אמת לחיילים הפונים בשאלות הלכתיות כאלה.

על הפונה להבהיר בשאלתו האם כבר פנה לרב אחר לפני פניתו זו, רצוי שתהיה ידועה זהותו של הרב הקודם אליו הופנתה השאלה, מה היא זיקתו למערכות המימשל, והאם קיבל על כך תשובה ומה היא התשובה.


ניתן לפנות במקרים דחופים בטלפון למספר 054-9400909 או עדיף בדואל לפי הכתובת: b.d.hartzion@gmail.com מומלץ לחייל הפונה לשקול האם להזדהות וכן האם להתקשר מטלפון מזוהה. חייל הרוצה בכך יוכל לקבוע באמצעים אלו לבקש פגישה להציג בעיתו ב 4 עינים.

הרב שמונה על ידי בית הדין לרכז את המענה לפונים בשאלות השונות הינו חבר בית הדין הרב דב מאיר שטיין הי"ו ששרת בצבא בתפקידים מגוונים ומכיר היטב את ההווי והבעיות שבצבא.

שאלות ותשובות בעלות חשיבות תוצגנה באתר.