Click here for the Sanhedrin site in English

הסנהדרין מתכננת את הפעילויות הבאות:

 1. בחירות חדשות לבעלי תפקידים

 2. יצירת מערכת קבועה של שיתוף פעולה בין אנשי הלכה לאנשי מדע לבחינת ההלכה
  בנושאים מדעיים שונים:
  • שיעורי בליעה בכלים לפי החומרים מהם הינם עשויים
  • קביעת רגע המוות
  • השתלות איברים
  • שפיות לעדות ולתפילה
  • בחינת האפשרויות לתקון הלוח באשר הוא מתחיל לחרוג מן האמור בתורה.

 3. איחוד שלומי אמוני ישראל לישות אחת

 4. בחינת הדרכים לקירוב רחוקים

 5. חרמי רבנו גרשון

 6. גיור שבטי ישראל הנידחים - אנוסים וכיו"ב.

 7. בחינת מקרי שחיתות בחברה

 8. ליווי התפתחותה של תנועת בני נוח להיותה הדת העולמית המובילה.אתר הזה הוקם על ידי "Volunteers for the Sanhedrin Initiative Online" בהתייעצות עם בית הדין של 71.
 האתר מאושר להפיץ מידע בנושא הזה. אף על פי כן, החומר הוצג כאן לא בהכרח עבר הגהה מנציגי בית הדין.
 2006-2008 © כל הזכויות שמורות webmaster@thesanhedrin.orgהקש למאמרים
נוספים