close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)


Wcab.gif

הסנהדרין הקימה ועדה לנושאי בטחון

המימצאים החשובים ביותר של הועדה הינם:

א. מערכת החינוך הישראלי לוקה חמורות בחסר חינוך לנושאי בטחון – היסטוריה צבאית של ישראל והמזרח התיכון מימי התנ"ך עד ימינו. חינוך להבנה בסיסית בעניני צבא ובטחון מן ההיבטים הציבוריים. ובעיות בבטחון הפרט.

ב. צהל זקוק בדחיפות למוסד אקדמי ללימודי צבא ובטחון. קציני צהל אינם מוכשרים לנהל היטב קרבות בצורה מושכלת.

ג. הנצחונות של צהל אינם נובעים מיכולת המפקדים הממונים אלא מהמסירות של החיילים בשטח ומאויב חלש. אויבי המדינה משתכללים בשעה שצהל חי את לקחי העבר. העמדת צהל למבחן מול אוייב המנוהל היטב עשויה חלילה להסתיים בכשלונות חמורים העלולים לעלות בדמים רבים ח"ו ובסכנות פוליטיות מתגברות כולל סכנות קיומיות. קברניטי המדינה יודעים זאת וזו אחת מן הסיבות לויתורים המדיניים המתגברים.

ד. הצבא נוהג למנות את מפקדיו יותר על פי שיקולים פוליטיים מאשר שיקולים מקצועיים. לעיתים המינוי נועד להכין יוקרה לקדר מנהיגותי למפלגה ששר מטעמה ממונה על הצבא.

ה. צהל לוקה חמורות, כמו כל המערכת האזרחית, מהעדר תחקור ולמידת לקחים של פעילויות הדרגים הגבוהים שסיגלו לעצמם טכניקות של חקיקה כבוד וכיו"ב כדי להוריד את האחריות לכשלונות לדרגים נמוכים מהם.

ו. תחקור קרבות ומלחמות צריך שיערך על ידי צוותים שהמדינה תמנה (לא הצבא) בצורה שתבטיח אי תלות. היינו ראוי שיערך מכרז פומבי בו יוצעו תנאי הקבלה של מועמדים ותגמולם הסביר שיתאימו למאות מועמדים ומתוכם ייבחר צוות בהגרלה מפוקחת. הצוות יקבע לוח זמנים לתקון הליקויים ויהיה חייב לדווח לציבור מידית האם הצבא והדרגים הפוליטיים הממונים עמדו או לא עמדו במשימת תיקון הליקויים. כל אחד מחברי הצוות יהיה רשאי לחוות דעתו בנפרד אם יחשוב שהתיקונים לא מומשו.

שופטים

מרכז הועדה –הרב אמנון חבר

ד"ר אורי מילשטיין – מומחה בעל שם עולמי להיסטוריה צבאית של ישראל

ד"ר מיכאל ברונשטיין – מומחה לחקר קרבות.

אביתר בן צדף – העורך לשעבר של עיתון ההגות של צהל – "מערכות"

הועדה דנה בנושאים שונים

פסקי דין וחוויות דעת עד היום

ניהול, פיקוח, והתיחסות להסנהדרין המתפתחת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

בחדשות