close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

בני נח ,מערכת יחסים של הסנהדרין עם עמות העולם


היות והסנהדרין אמורה למנות מלך. והמלך הצפוי הינו המלך המשיח. והואיל והמשימה העיקרית שלו הינה ליישר את ליבות בני האדם כולם לעבודת הבורא לעבדו שכם אחד. הרי נחוץ לפתח את התשתית ההלכתית של משימה זו.

בכוונתינו לקבץ מכל תלמידי החכמים המתענינים בנושא בני נוח או/ו גרי תושב, רעיונות, דעות, הלכות, וחידושים.

אם אתה הקורא מתחדש לך רעיון בענין או מצאת חידוש מעניין בספרות התורנית, הרי, נבקשך לידענו זאת.

אנו מתכוונים ליצור מאגר הלכתי מקיף שיוכל לשמש למטרת הפצת דיני התורה עבור מי שאינם יהודים.

כמו כן בכוונתינו ליידע את הגויים מה המשמעות של היות בן לעם ישראל. הכתובים יתורגמו לשפה האנגלית וייתכן שגם לשפות אחרות. זה יהיה מפעל כלל ישראלי. נעדיף שהמשגר חידושיו ישאיר אמצעי קשר אליו (טלפון וכתובת) כדי שנוכל לברר עימו נקודות סתומות בשעת הצורך ואף להיעזר בו בענינים חדשים שיתעוררו ושייתכן שמכוח התענינותו יוכל לתרום ליתר עוז בהפצת 7 מצוות בני נוח.

בכוונתינו לקבל רעיונות גם ממי שאינם יהודים הרוצים לחדש בתחום המצוות הנוגעות להם כבני נוח.

להלן מקורות ורעיונות

  • משנה תורה רמב"ם ספר שופטים הלכות מלכים מפרק ח' הלכה י' עד סוף פרק י'
  • חוברת חשובה מאוד – קובץ מקורות הלכתי בנושא: ישיבת גויים בארץ ישראל. בהוצאת ישיבת "הרעיון היהודי" שמריה 11 ת.ד. 6918 ירושלים טל. 025823540 .
  • רמב"ן פרשת שכם
  • חידוש של הרב זאב סולובייציק זצ"ל בן נוח לא יכול להעיד על עצמו להתחייב מיתה משום שאולי רוצה הוא להתאבד,
  • המקור הינו הספר "פניני הרב"

הערות שוליים