close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

בית הדין לעניני בני נוח


תפקיד בית הדין הוא לקדם את פרשנות התורה בנושאים של בני נוח, לארגן את כל בני האדם בעולם להיות שומרי המצוות בהן נצטווה נוח.