close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

קרבן פסח בימינו: שאלות ותשובות


ראיין עם הרב דב שטיין

אפשר כמה מלים על "ועדה לעניני קרבן פסח" לפירסומת על האתר?

מה שהוא המטרה?
להקריב קרבן פסח

מתי זה הוקם?
בשנת תשס"ז

איזה פסקים או הכרזות נעשו?
שהדבר אפשרי ואף הופצה חוברת

מה הקשר עם "ועדת מחקר לאיכון המיקום המדויק של המקדש והמזבח"
בענין דנה ועדה של גדולי המומחים להר הבית. לאחר שנה מחקר ודיונים ישב בית דין מיוחד של 17 דיינים שעסקו בענין והחליטו על המיקום היינו בתוך מיתחם כיפת הסלע

מה הם עשו בשנה שעברה?
ניסו לפעול להשגת הסכמת הרשויות להקרבת קרבן פסח

מה הם יעשו השנה?
ינסו שוב ואף יערכו פעולה חינוכית להדגמת המצוה.

מה הבעיות העקריות הם מצפה?
הסכמת השלטונות ופתרון הבעיות ההלכתיות במיוחד היות יום הקרבת הפסח חל בשבת. . איך אנחנו יכולים לעזור?
להרשם כמעונינים להקריב קרבן פסח באתר KorbanPesach וליזום פניות מחאתיות על מניעת הקרבת הקרבן.

האם הם מאמינים שיש להם סיכוי להצליח? או אם זה פעולה של אמונה טהורה?
יש סיכוי להצליח זה תלוי בעיצוב דעת הקהל ובשינווים באקלים הפוליטי בארץ במזרח התיכון ובעולם כולו.

איך יכול אנחנו להביא הקרבות כאשר אנחנו טמאים?
טומאה הותרה בציבור

איך אנחנו יכולים להתעלם מהחרם הרבני לא להכנס להר הבית?
לא מתעלמים. לשם כך הוקם בי"ד של מומחים שדן בענין והכריע. אין רבנים יותר מומחים מאלו שהיו בביה"ד שהחליט על כך.

איך אנחנו יודעים המיקום המדויק של המזבח? האם זה חשוב?"
יודעים" זה מונח הלכתי" בדקנו והגענו לתוצאה.

איך אנחנו יודעים שיש לנו כוהן אמתי? האם זה חשוב?
יש היום כהנים עם מסורת יוחסין טובה ובדוקה.

האם יש תכונן מציאותי:
כן

מה הוא המינימום שחייב להיות נעשה להקריב קרבן פסח?
צריך להמנות. מספיק כזית בשר זבח לכל מנוי. אם כשב בן שנתו שוקל 10 ק"יכולים לסעוד ממנו כזית כמאה איש.

כמה זמן נדרש בהר הבית?
דקות ספורות לשחיטה וזריקת הדם

כמה אנשים חייבים לכנס להר הבית ,1 ,3 ,10 ,30 50?
50

האם משהו ישאר על הר הבית לערבים לחלל?
אנחנו מציבים מזבח. אם יחללוהו הערבים זה עוונם.

בשבת, הקרבן פסח חייב להיות צלה ונאכל על הר הבית , מה אפשר לנו לעשות?
ניתן לעשות עירוב או לחכות על ההר עד צאת הכוכבים.