close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ט אב כ"ג


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה
בית הדין של הסנהדרין כ"ג במנחם אב, תשס"ט

בענין מכירת/השכרת נכס מקרקעין לנוכרי בארץ ישראל בזמן הזה

בישיבת בית הדין מיום י"ד באב תשס"ט עלתה עתירתו של מר אריה קינג ראש הקרן לגאולת קרקעות בארץ ישראל. בפנייתו לבית הדין של הסנהדרין בקש שביה"ד יפסוק בשאלה האם מותר ליהודי למכור או להשכיר דירה או נכס מקרקעין לגוי.

השאלה התעוררה על רקע של העברות בעלות, מכירה השכרה והעברת השליטה והחזקה מיהודים לגויים בשכונות ירושלמיות בערי הלווין של ירושלים ובכל הארץ. [בין אם על ידי יהודים פרטיים בין על ידי תוכניות מתאר ממשלתיות שהוקפאו בינתיים או גם בהעלמת עין של השלטונות מהשתלטות ערבית פלילית]

בשנים האחרונות רווחת התופעה של ערבים הרוכשים מקרקעין/דירות בשכונות שבערים המאוכלסות ביהודים ובדרך זו קונים אט אט חזקה על שכונות יהודיות שמתעצמת עד כדי הליכי קניית חזקה על ערים שלמות. כך זה בנצרת עלית, כרמיאל, עכו , יפו, נהריה רמלה ולוד ואף באזורי ספר ירושלים. כמו כן ערבים השתלטו ומשתלטים בצורה פלילית בתפיסת שטחים לא להם ואף באיומים ופגיעה ברכוש ובגוף על אנשים פרטיים. כך נתפסו כבר מאות אלפי דונם בנגב ובגליל ונבנו בהם רבבות מבנים בלתי חוקיים. תנופה לאומנית זו, זוכה לתמיכה כלכלית, פוליטית, והסברתית מגורמי חוץ העויינים את העם היהודי ואת מדינתו ואף לדאבון הלב זוכה תנופה זו לתמיכה במפורש או בהעלמת עין מכוונת מגורמים מתייוונים מזרע ישראל, בעלי השפעה ומעמד במוסדות השלטון ובבתי המשפט. יש מהם הזוכים עקב כך לטובות הנאה מפליגות בקשריהם עם גורמים זרים. יש לראות בעסקאות המעבירות רכוש יהודי לערבים עסקאות בעלות אופי לאומי מובהק. שלב בגירוש עם ישראל מארצו, ארץ ישראל, היה לא תהיה.

תהליך הנישול של יהודים משכונתם מתרחש בדרך הבאה:

בצעד ראשון

בצעד ראשון ערבים קונים או שוכרים דירות בודדות בשכונה יהודית על ידי הצעת תמורה גבוהה לבעלים יהודי הנושא עיניו לתמורה הכספית הגבוהה מהתמורה שמציעים יהודים. המקורות לתמורה הכספית הגבוהה יותר המוצעת הינם בין השאר:

  1. אפליה בגביית מיסים באשר רשויות המס חוששות לגבות מס אמת (מס הכנסה, מ.ע.מ. ביטוח לאומי, ארנונות וכיו"ב, כפי שהעיד על כך ניצב אלק רון במהומות האחרונות) במיגזר הערבי מחשש למרי אלים.. כתוצאה יש למיגזר הערבי כסף פנוי רב שאין למיגזר היהודי.
  2. כספים מגורמי חוץ כמו מדינות הנפט הערביות ואף תמיכה זרה במישורים המדיניים המשפטיים וכיו"ב.

בצעד השני

בצעד השני מתחילה להתרחש עזיבת יהודים ומכירה מתגברת, תוך ירידות מחירים מתעצמות של נכסים בבעלות יהודית, לידי ערבים, באשר היהודים חוששים, מהתנהגות מסכנת (מחסה לטרור ועבריינות).

בצעד השלישי

בצעד השלישי נאלצים התושבים היהודים הרבים שנותרו למכור נכסיהם במחירי הפסד מחמת הלחץ הפלילי המתגבר , הכוללים הצקה לצעירות ואף מעשי חטיפה ואונס מתגברים, כאשר המשטרה ורשויות המשפט, מתקשות להשליט את החוק לשמירת שלומם ורכושם של התושבים. . אנשי הקהילה היהודית במקום, ניזוקים קשה מחמת מעשיהם של בודדים שפתחו בתהליך.

פסק: בית הדין

עם ישראל מצווה לרשת את הארץ, ארץ חמדת אבות, לעובדה ולשומרה ולקיים בה את כל המצוות התלויות בארץ ולא לעוזבה בידי זולתינו.
"ארץ ישראל נקנית ביסורים" (מסכת ברכות ה,א) וכך מוסבר שם : "ארץ ישראל, שכתוב, 'כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקיך מיסרך' וכתוב אחר כך 'כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה'."
לפיכך גם אם בנסיונות של היום מאבד יהודי ממון רב בכך שאינו מתפתה למכור נכסיו לגוי הרי שהוא עומד בנסיון והרחמן ימלא חסרונו.
ככל שמתעצם המאבק הלאומי בין ישראל לבני ישמעאל ובני עשו בכל כינוייהם קיבל המסחר במקרקעין משמעות מדינית כבדת משקל, בנסיבות אלו יש להחמיר מאוד בענין עסקאות דלא ניידי עם נכרים כיוון שהנוכרי אינו נושא ונותן רק לעצמו אלא גם לעמו/דתו. לכן כל יהודי שמשכיר או מוכר דירה או מקרקעין לנוכרי במקום שגרים בו ישראל, כמו בית מגורים משותף, בית אחוזה שיש לו שכן יהודי, שכונה, עיר או שטח חקלאי מסייע במעשהו לרדיפתם של בני עמו הנותרים. והרי הוא נתפס בדיעבד בעוונות הקשים של מסירה רדיפה ובגידה.
מעשה זה מלבד היזקו ליהודים במקום מערער ריבונות העם היהודי על ארצו.
  1. מצווה מיוחדת היא לגאול את קרקעות ארץ הקדש כאמור בנצי"ב ויקרא כ"ה כ"ד. ומצוה זו דוחה אף לעיתים את השבת באיסורי חכמים( כביאור הגר"א על שלחן ערוך חושן משפט סימן קצד ס"ק א.)
  2. בענין מכירת/השכרת מקרקעין לנוכרי יעויין במקורות הבאים המצורפים להלן אשר חלקם צרפנו לנוחיות הדן בסוגיא (בסוגריים נוספו מילות הסבר וקישור).

א) דעת הר"מ (הרמב"ם) דכיון דאין אנו מקבלים אותו כגר תושב לא הותרה ישיבתו בארץ אע"ג שהוא זהיר בשבע המצוות דבלא קבלה אין אנו בטוחים בזהירותם ואין אנו בקיאים בהם אבל דעת הראב"ד דכל שהוא נזהר בשבע מצוות דראוי לקבלו אלא שמפני הקושי נפטרנו מקבלתו ומחיוב להחיותו שלא ינהרו כולם לארץ מכל מקום אין איסור בישיבתו שאין כאן חשש פן יחטיאו וגו'... ואף לדעת הראב"ד דווקא שהוא שלם באמונת ישראל שישראל נתחייבו בתרי"ג מצוות ובן נוח בז' אבל אם יש לו דעות כוזבות והוא משועבד לדעותיו אף שאין בהן עבודה זרה ממש וגם הוא שומר ז' מצוות מצד היושר (כיוון) שאינו ראוי לקבלו כגר תושב הרי הוא באיסור לא תחנם ובאיסור ישיבה (בארץ) דקרינן בהו פן יחטיאו בכפירותם (דבר זה גורם בין השאר לנישואי תערובת).

ב) מתוך דברי הרב אייזיק הלוי יצחק הרצוג חוקה לישראל סדרי שלטון ומשפט, מוסד הרב קוק, תשמ"ט עמ' 16 - 15 עולה: "אבל אם נשקפת מצד זה [קבלת גרים תושבים מוסלמים והענקת חניה להם בקרקע] סכנה של נישול ישראל מקרקע ארץ ישראל,..., (לפיכך) כל יהודי המוכר קרקע לנכרי ואפילו לערבי מוסלמי הוא מערער יסודות התאחזותנו בארץ אבותינו ומשים מכשולים על דרכנו לגאולת הארץ והעם ועוכר ובוגד יקרא,

ג) ההלכות להלן נאמרו בחו"ל וחומרותיהן בוודאי שתהיינה נכונות לארץ ישראל) חו"מ ח"ג קע"ה סעיף מ, מא: המוכר לגוי או השוכר לו משמתין אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבוא מן הגוי, עד שינהוג הגוי עם בן המצר שלו בדיני ישראל בכל, ואם אנסו בדבר, שלא כדין ישראל, משלם המוכר. ואם בא לו היזק מכוח שכונת הגוי בחיי המוכר ומת, חייב הבן לשלם ממה שירש מאביו במה דברים אמורים כשיכול למוכרה או לשוכרה לישראל, בדמים שנותן הגוי, אבל אינו חייב למוכרה לישראל בפחות, (היתר זה רק בחוץ לארץ אבל בארץ ישראל אסור למכור לגוי בשום ענין), ואי חזינן שהגוי, מכוין לקנות במצר ישראל עד כדי להשחית נחלתו, הכל לפי ראות הדיין.

והסמ"ע הוסיף שאפילו בחו"ל ששם אין איסור לא תחנם, עם כל זאת אם הגוי מעלה את המחיר באופן ניכר מעל למחירי השוק אסור למכור לו באשר כוונתו הינה ליצור השתלטות על מקום באזור היהודי. וזו לשונו -

סמ"ע: ע"ג שם: ולא כשהגוי מעלה בדמים הרבה יותר מהסדר אז צריך למוכרו לישראל בדמים השווים.

לכן בית הדין של הסנהדרין אוסר באיסור חמור ומוחלט על יהודים למכור להחכיר או להשכיר או להעניק חזקה במשתמע בכל צורה שהיא לנוכרי בארץ ישראל בזמן הזה.
על היהודי בעל הנכס או חוכרו לנקוט בשמירה מעולה על הקרקע כדי שלא ישתמע שהתעלם או העביר קרקעות לשליטת נכרים.
השכרת נכס מקרקעין לאינו יהודי, המסכן את היישוב היהודי, היא מעשה בגידה בתורה ובעם הקודש. מעשה זה הינו מעשה מסירה, מסירה של נכס לאומי ממדרגה ראשונה לידי זרים.
איש יהודי כזה המעביר חזקת קרקע לגוי, מיום פרסום פסק זה, לא יוכל לשמש כשליח ציבור, לא ראוי לצרפו למנין מתפללים ובוודאי שאין להעלותו לקריאת ספר תורה.
בית הדין מודע למקרים חריגים כגון השכרת חדרים בבתי מלון לתיירים סכנת חיים ליהודי בודד וכיו"ב. בכל מקרה כזה יהיה על המעוניין במסירת החזקה לפנות לבי"ד בלתי תלוי ולבקש התייחסות מפורשת בכתב מראש, למעשה אשר יעשה.

בשולי הפסק

בית הדין מוצא לנכון להתייחס למקורה הראשי של הבעיה המתפתחת הזו, היינו אי קיומה של המצווה הראשונה בתורה כאמור בתורה (בראשית א כ"ב)-... פרו ורבו ומלאו את הארץ.... וכפי האמור בדברי הנביא (ישעיה מ"ה י"ח) ...לא תהו בראה שבת יצרה... שמצווה להוסיף ולהרבות בצאצאים. בית הדין קורא לבני עם הקודש להקים משפחות גדולות, להימנע כליל מדחיית מועד הנישואין, ולהתחתן מוקדם ככל האפשר.

דובר הסנהדרין
פרופ' הלל וייס

מזכיר הסנהדרין
דב שטיין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות