close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח ניסן כ"ז


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

עתירה דחופה לפדיון שבויים

העתירה דלהלן התקבלה בבית הדין ובית הדין החליט להתכנס לדון בענין, למרות שאין בתי דינים בישראל נוהגים להתכנס בחודש ניסן, מחמת דחיפות הנושא.

בס"ד
עתירה בבית הדין לענייני עם ומדינה של הסנהדרין בירושלים

המטה למען ארץ ישראל
באמצעות עו"ד אביעד ויסולי
רח' דישראלי 38, חיפה
טל': 5791746- 050
פקס: 8243490 - 04
אימייל: aviad@mateh.org

להלן: העותרת

נ ג ד

גב' רבקה מאירצ'יק
כלא נווה תרצה
להלן: משיבה מס' 1

עמותת חננו
באמצעות שמואל מידד (זנגי)
להלן: משיב מס' 2

תנועת נאמני ארץ ישראל
באמצעות מלאכי לוינגר
להלן: משיב מס' 3

תנועת נשים בירוק
באמצעות נדיה מטר
להלן: משיבה מס' 4

מטה "חומש תחילה"
באמצעות יוסי דגן
להלן: משיב מס' 5

עתירה דחופה לפדיון שבויים

1. עתירה זו מוגשת לבית הדין הנכבד של הסנהדרין בנוגע למעצרה של גב' רבקה מאירצ'יק, אשר נעצרה ביום כו אדר ב' התשס"ח ב"שבות עמי" ומאז היא נמצאת בכלא.

2. בית הדין הנכבד מתבקש לזמן את משיבה מס' 1 ולהורות לה לעשות את כל הנדרש על מנת להשתחרר מהכלא .

3. בית הדין הנכבד מתבקש לאשר לעותרת, לאחר ששמע את גב' מאירצ'יק, לפנות אל בית המשפט ולבקש למנות אפוטרופוס לגב' מאירצ'יק לניהול ענייניה המשפטיים.

4. בית הדין הנכבד מתבקש להורות למשיבים 2- 5 לעשות כל שבידם לשחרר את גב' מאירצ'יק מהכלא לאלתר. במסגרת האמצעים המוצעים – פניה לתקשורת, לבתי המשפט, לח"כים ולכל מי שיכול לעזור.

5. בית הדין הנכבד מתבקש לקבוע את העקרונות הראויים של התייחסות פעילי העותרת והמשיבים 2 – 5 לבתי המשפט במסגרת הליכים פליליים, כולל הזדהות, תנאי שחרור, הגנה משפטית ושיתוף פעולה עם עורכי דין ועם בתי המשפט.

6. לאור חשיבותה המופלגת של מצוות "פדיון שבויים" מתבקש בית הדין של הסנהדרין להורות על נקיטת האמצעים הראויים על מנת לשחרר את גב' מאירצ'יק לאלתר.

7. בהתאם לכך, מתבקש בית הדין להתכנס ולדון בעתירה זו בדחיפות רבה.

החלטה:

העצירה רבקה מאירצ'יק נמצאת כחודש מאחורי סורג ובריח, לאחר שנחטפה בידי השלטונות שלא כדין בישוב שבות עמי בהגנתה בעצם נוכחותה על קיומו.

המקום הוכרז שטח צבאי סגור שלא כחוק. שני שוטרים אחזו ברבקה מאירצ'יק באופן שפגע בכבודה כאשה.

הנהלת הכלא מונעת מעו"ד להיפגש עימה אלא אם תצא מן התא באזיקים. גב' רבקה מאירצ'יק מסרבת לצאת אזוקה עקב ידיעת חפותה המוחלטת והכרת ערך מאבקה. אין לחייב אסיר לצאת אזוק כהתנייה לפגישה עם עורך דין. דרישה זו היא פגיעה בכבוד האדם ומהווה עברה על חוקי המדינה. ובוודאי מהווה עברה על פגיעה בכבודה של בת ישראל. כאמור – כל כבודה בת מלך...(תהילים מה 14)

בית הדין רואה בחומרה שלילת חרותו של אדם במשך חודש ללא דין ומשפט. בית הדין הוא אבי יתומים ודיין אלמנות וזעקתה היגיעה לאוזננו.

לפיכך חובת המערכת המשפטית לשחררה מיד.

היה ורבקה מאירצ'יק לא תשוחרר לאלתר מורה בית הדין למפקדת בית הסוהר הגב' רונית מצליח, לפרקליטה שיר לאופר ולקצין האסירות יורם שריקי להופיע לדיון בבית הדין ברחוב באר שבע 8 שבשכונת הנחלאות בירושלים עיה"ק תותב"א עם הגב' רבקה מאירצ'יק, כשהיא ללא אזיקים, ביום שני בשעה 10 בבקר.

הצו מחייב כל אחד מן המוזמנים בנפרד.

כחדא הווינא
ישראל אריאל אב"ד
דב מאיר שטיין
הלל וייס

המסמך המקורי בעברית (pdf)

כתב אישום רבקה מאירצ'יק (pdf)

הערות שוליים


בחדשות