close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ה d


ההחלטה הזאת איננו משקפת בשום אופן את פסק דין של הסנהדרין, רק שיחות בנושא

SanhedrinLogo.png
סנהדרין – בית דין גדול של 71
טל. 02-5661962, נייד 050-6733831, פקס. 057-7976007
דואל dbtc@actcom.com mail, רחל אמנו 47 ירושלים 93228

להציע את הנוסח תפילת "נחם" דלהלן כנוסח עדיף לאמרו בתשעה באב

"רחם ד' אלקינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הנאמנים על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מקום בית מקדשך, ההר האבל והחרב, ההרוס והשומם הנתון ביד זרים, הרמוס בכף רשעים, ויירשוהו אויביך ויחללוהו עוכרי עמך – כי לישראל עמך נתת ציון נחלה, ולזרע ישורון ירשה הורשתה, כי באש החרבת, ובאש אתה עתיד לבנותה, כאמור: ואני אהיה לה – נאם ד' – חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה."

הצעה זו נסמכת על הנוסח המקורי בגמרא ירושלמי תעניות ב ב; וברכות ד ג והיא באה למנוע שני חסרונות שבתפילה המקובלת:

א. האומר את הנוסח המקובל נמצא דובר שקרים שהרי ירושלים בנויה עם בניה בתוכה ואינה שוממה.

ב. האומר את הנוסח המקובל נמצא כופר בטובתו של המקום על עמו ישראל.

האגודה נוכחה לראות שפעילות בית הדין לא זכתה לתמיכה ציבורית כמצופה. לכן החליטה הנהלת האגודה לנסות לשכנע את ראשי עולם התורה. בהתאם הוחלט לקיים יום עיון בנושא הסנהדרין שיתקיים לפי הנראה בין כתלי ישיבת "נחלים" בהשתתפות אישי מפתח חשובים. הכינוס יצא בקרוב לפועל.

הערות שוליים


בחדשות