close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ה b


ההחלטה הזאת איננו משקפת בשום אופן את פסק דין של הסנהדרין, רק שיחות בנושא

SanhedrinLogo.png
סנהדרין – בית דין גדול של 71
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

לתקן ברכת מזון על פי נוסחות

לתקן ברכת מזון על פי נוסחות קדומות שבידינו כמו סידור רב עמרם גאון ועוד, בעלות זיקה יותר מוצקת למסורת אבותינו שבארץ ישראל במטרה להביא לאחוד שלומי אמוני ישראל במנהגיהם למען לא יהיו כתות נפרדות. בצד הישג זה יש יתרון להרגיל הציבור לברך למעשה על קביעות סעודה על מזונות, על ידי הקטנת הטורח של אמירת ברכת מזון ארוכה שאינה מוכרחת.

הערות שוליים


בחדשות