close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

עדות תשס"ח ניסן י"א


Vaadkorbanpesach.gif
ועדה לעניני קרבן פסח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

פניה לבית משפט עליון לזירוז

קרבן פסח (תיקון פניה קודמת) ב"ה י"א בניסן ה'תשס"ח לכבוד נשיאת ביהמ"ש העליון: דורית בייניש.

המטה למען ארץ ישראל, ארגוני המקדש ומכון המקדש הגישו תביעה ובקשה למתן צו מניעה זמני שיורה לוואקף המוסלמי ולמדינת ישראל להימנע מלהפריע ליהודים לקיים את מצוות קרבן פסח. לאחר שבית המשפט המחוזי סרב לדון בבקשה, היא הוגשה בערעור (3354/08) לבית המשפט העליון, ביום ששי, ו' ניסן התשס"ח (11 אפר. 08)).

לעומת יעילותו של בית המשפט העליון לפסוק במהירות בהליכים המאשרים הריסת בתים של יהודים בארץ ישראל (עתירות עמונה ומצפה יצהר, לדוגמא). מעוכבת ההחלטה בערעור כבר חמישה (5!) ימים, למרות בקשות חוזרות ונישנות מאיתנו להחליט בנוגע לזהות בית המשפט המוסמך לדון בבקשה.

היות והשופט העוסק בכך מתקשה במתן החלטה בזמן סביר והעיכוב המתמשך במתן ההחלטה עלול לסכל את קיום המצווה שיש לה מקום וזמן שאינם ניתנים לשינוי, הינך מתבקשת בזאת להעביר את התיק בדחיפות לידייך או לידי שופט אחר שיפסוק בתיק לאלתר.

מכל מקום, ומאחר ואין כל החלטה הפוסלת את זכותם של היהודים לקיים את המצווה הקדושה של קרבן הפסח, הרי אנו מתכוונים לפעול להקמת מזבח בהר הבית במקום הקבוע לכך ביום ששי י"ג בניסן ה'תשס"ח ולהקריב במקום את קרבנות הפסח ביום השבת, הבא עלינו לטובה, בי"ד בניסן ה'תשס"ח.

הרב ישראל אריאל אב"ד
הרב דב מאיר שטיין
ר' הלל וייס

על החתום
דיין תורן הרב דב מאיר שטיין – בשם חברי ביה"ד

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


ראה גם

בחדשות