close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פריסת תבניות


פריסת תבניות
הדף המיוחד הזה מקבל כמות מסוימת של טקסט ופורס את כל התבניות שבתוכו באופן רקורסיבי. הוא גם פורס פונקציות מפענח כגון {{#תנאי:...}}, ומשתנים כגון {{יום נוכחי}}. למעשה, הוא פורס פחות או יותר כל דבר בסוגריים מסולסלים כפולים.