close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח סיון ט"ז


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה

אחריות הגדולים על מצעד הגאוה

יש החושבים שאוזן של מעלה אינה שומעת ועין של מעלה אינה רואה ודואגים כביכול לילדיהם או רק לילדיהם. בינתיים מפילה מגיפת האינטרנט שמות גם בבתים החרדיים. אין בית שאין שם מת.

אין ילד וילדה שאינם חשופים ברחוב ובבית, בתקשורת החרדית ובלשון הציבורית למתקפה ההומו- לסבית על אמות המידה הנורמטיביות של משפחות עם ישראל.

אומר המדרש על "ויבכו כל העם הלילה ההוא"[פרשת השבוע] בכיה של חינם. בכיה על עסקי עריות שחס ושלום משה רבנו באמצעות תורתו לא יטיל גזרות על חופש התועבות. [ראה כלי יקר על אתר]

התורה אומרת בפשטות מה הוא העונש על התועבות הללו וכל אחד רואה מה קורה בכל החזיתות.

אבדה עצה מכהן וחכמה מחכם ונבואה מנביא. הצבא משותק. אין ממשלה, העם מופקר! סר צילו של עם ישראל ח"ו.

נראה שהבריות אינן מבינות את שורש המאבק הרוחני- פוליטי באמצעות סדר היום ההומו לסבי למחיקת העם היהודי.

דבר לא השתנה מאז ימי בלק ובלעם.

בתחלה היו נכנסין בצנעה ולבסוף נכנסין צמידים צמידים זוגות כענין של צמר בקר, ד"א כאדם צמיד במלאכתו, ויצמד כצמידים על ידיה רבי לוי אמר זו גזירה קשה מן העגל דאלו בעגל כתיב (שמות לב) פרקו נזמי הזהב ובכאן ויצמד כצמידים, בעגל נפלו שלשה אלפים וכאן עשרים וארבע אלף (במדבר כה) ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ר' יודן אמר ראשי העם תלה על שלא מיחו בבני אדם רבי נחמיה אמר לא תלה ראשי העם אלא אמר לו הקב"ה למשה הושיב להן ראשי סנהדריות ויהיו דנים כל מי שהלך לפעור, אמר מי מודיען אמר לו אני מפרסמן כל מי שטעה הענן סר מעליו והשמש זורחת עליו בתוך הקהל ויהיו הכל יודעין מי שטעה במדבר רבה (וילנא) פרשה כ

קידוש ה' הוא העיקר במילוי הפה במים אינם משחדים דעת של מעלה!

אין להתייחס כלל לרדיפות המשטרה, הפרקליטות ומערכת המשפט כסוכני הזימה.

זו רק הוכחה נוספת לדיקטאטים תרבותים וערכיים ש"הנאורים" אשר במארה נארים ח"ו הגוי כולו, כך בסוף נבואת מלאכי, מנסים בכל כוחם להכתיב.

אם יש סיבה לצאת מן הממשלה יותר מקצבאות הילדים ואפילו יותר מארץ ישראל זו הסיבה. כי לא תהיה ארץ ישראל ולא יהיו יהודים ח"ו.

האם רועי עם ישראל רוצים לקחת אחריות בנושאים כאלה?

אין מקום למצעד תועבה בשום מקום בעולם. לא בארץ ישראל, לא בסדום, לא בלאס וגאס או בפריז או בסן פרנסיסקו. המבול חל על כל העולם ועל ירושלים בראשונה.

מדוע לא מצעד תועבה ביום הכיפורים ועל הר הבית?

יהודים נרדמתם!

לא ינום ולא יישן שומר ישראל!

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות