close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח ניסן ט'


ידיעון הסנהדרין א'

ידיעון הסנהדרין א'

מערכת 'ידיעון הסנהדרין'. רחוב באר שבע 8, שכונת נחלאות. ירושלים ת"ו. ערך והתקין לדפוס: הרב יהודה אדרי

פתח-דבר

בס"ד כסלו, תשס"ח

ידיעון הסנהדרין הוא לקט מועט ראשון, אשר אם יזכנו ה' יבוא בסדרה, מתוך שפע הנושאים וההחלטות העולות ברצף מאז הקמת הסנהדרין החדשה, שהחלה בפעולתה בכ"ח תשרי, תשס"ה. הדיונים העולים בסנהדרין מגיעים לכדי מאות נושאים. כחמישה בשבוע.

השערים שבידיעון מהווים מעין דיווח לציבור המסתקרן מה העלתה הסנהדרין בשנות קיומה והאם הצדיקה את ניצני התקוות שתומכיה ומתנגדיה הרבים בציבור תלו בה. רוחב היריעה הנרמז זקוק לרענון תורני משפטי והלכתי מתמיד במציאות שעמה מתמודד עם ישראל, החי על אדמתו, ארץ אבותיו ועושה בה את צעדיו הראשונים בהקמת משפט התורה, כמשפט בלתי תלוי במערכת בתי המשפט של המדינה כדי להכשיר הדרך להשבת שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה.

הדוגמאות שבידיעון משקפות נושאים העולים ביוזמת הדיינים עצמם, לפי עקרונות לקידום סדר יום ציבורי, שקבע בית הדין השבועי ומשקפים חישוף ערכים ונורמות הלכתיות בהיווצרותן, והן פניות הבאות מן הציבור לחוות דעת, למשפט ולפסיקה בנושאים פרטיים, אתיים ולאומיים.

וועדות הסנהדרין ובתי הדין שלו הם: בית הדין לענייני בני נוח, שבראשו עומד הרב יואל שורץ, בית הדין לענייני עם ומדינה שבראשו עומד הרב ישראל אריאל ובית הדין השבועי שיושב הראש הקבוע שלו הוא רבי פרופ' מרדכי כסלו, שמאמרו על שעור כזית שבידיעון מהווה אבן פינה הלכתית. כל זאת לצד אסיפת בעלי התפקידים בראשות נשיא הסנהדרין, הרב עדין שטיינזלץ המתקיימת מידי שבוע, יחד עם בית הדין למשפט בינלאומי שהחל לאחרונה בפעולתו. מליאת הסנהדרין מתכנסת אחת בשנה.

כל אלו משקפים את ריבוי צרכי עמנו הן לעצמו והן כאור גויים. "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". התביעה לצדקה ומשפט היא אבן היסוד לקיומנו כעם ובה ובייצוגה אנו עוסקים. בימים קשים אלה, כסלו תשס"ח,מקווים אנו שבוראנו ישים קץ לחושך וכי עמנו הנתון באיום כבד של מצור ובמצוק ימצא נחמה בכך שיש השוקדים על תקוות פדות וגאולה. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה.

הידיעון נכתב בידי אחד מהדיינים הבכירים שבסנהדרין, יוד בן אהרון החפץ בעילום שמו, נקרא על ידי דייני הסנהדרין ומשקף את דעת בית הדין כולו.

אנו מקווים שהפרסום המועט יעורר ציבור גדול להתעניין בפעולות הסנהדרין ומטרותיו. ויעודד תלמידי חכמים להיכנס בעובי הקורה, להצטרף לדייני הסנהדרין, להיות חברים של קבע ולהגיב לכתוב ולתרום מפרי עטם לידיעון הסנהדרין.

בשם המערכת
ה.ו.

תוכן הענינים

המסמך המקורי בעברית (pdf)