close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ח טבת כ"ח


SanhedrinLogo.png
סנהדרין – בית דין גדול של 71
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com


הכרזה לנשיא של הארה"ב בביקור תשס"ח

בשם ה' אלוקי עולם

לכבוד נשיא ארצות הברית מר ג'ורג W בוש וואשינטון

הבא לחלות פני עליון בירושלים עיר האלוקים, מקום המקדש, בירת ארצנו הנצחית, משוש כל הארץ, תבנה ותכונן במהרה בימינו, אמן

מר ג'ורג' בוש הנכבד, נשיא משך ותובל, נשיא המערב!

בבואך לירושלים, בידך הדבר, להצהיר הצהרה ככורש מלך פרס, הזכור לטוב אשר בשנת 538 לפני הספירה השיב העמים הגולים לארצם והכיר בדבר זכותם המלאה של היהודים להקים מקדשם, בית תפילה לכל העמים וקרא להם ליישב ארצם וכפי הצהרת הלורד ג'ימס בלפור ב1917, שקרא ליהודים להקים בית לאומי בארץ ישראל.

ולפיכך אם חפץ שלום וחסד אתה ובקרב חסידי עליון תשכון עליך להצהיר קבל עולם:

ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל על ידי בורא עולם. אני, כבן אמונתי ובני ישמעאל כאמונתם אינם יכולים לגזול ולו גרגיר אחד ממתנת בורא עולם, אשר נתן לעמו עם ישראל עם עולם ולכן קורא אני לכל האומות כדי להמלט מגורלן לחזור ולהכיר בנחלת עם ישראל כנחלתו הבלעדית ככתוב בתורת ישראל, המהווה יסוד מוסד לאמונתנו ולאמונת ישמעאל ולהחלטות חבר העמים וכל המתכחש לה שם נפשו ונפש העולם בכפו.

אקדיש כל הוני ואוני כדי ליישב יהודים במלוא ארצם. אדחוק ביהודי ארצי ואחזיק בכנף בגדם להעלותם לארץ ישראל וליישבה, להקים בה את מקדש ה' בירושלים ולהרחיק ממנו זרים ובכך, מאמין אני אתרום תרומה של ממש לשלום העולם.

לפיכך לא אוכל לתמוך בידי השניה בהקמת מדינה זרה לעם זר בארץ ישראל ולא אתן ידי למעל הזה. או חס ושלום לבחור בדרך השניה, לקדם חורבן במסווה שלום!

הלא שמעת את אשר עשה אלוקי ישראל למצרים ולאשור ולכל צוררי ישראל מימות העולם: התדמה להימלט אל נפשך בבואך, באמצעות חזונך, לגזול ארץ שרידי חרב ולהכרית פליטי השואה, לחמוס ארצם אשר ניתנה להם מאת בורא עולם; האם תדמה להימלט מן המאבק באיראן ובפקסיטן ובכל ארצות השטן, בסעודיה בסוריה ובמצרים ובלבנון ובכל ארצות וממלכות בני ישמעאל על ידי הקרבת קרבנות של יהודים הנטבחים יום יום בידי אויביהם אשר דבר שלום כביכול בפיהם וחרב אמנותם במעשיהם.

ההסתמכות על החלטות ממשלות ישראל ביחס למכונה 'תהליך השלום' כמו 'הסכמי אוסלו', הקמת מדינת טרור בארץ ישראל, המכונה 'פלשתינית', הסכמי ההתנתקות כל אלו נובעים לצערנו כנראה מחוסר אמונה מספקת בהבטחות ה' לאבות האומה ובתורת ישראל ולכן לא תוכלנה אומות העולם לתרץ מעשיהן והחלטותיהן בחולשת עם ישראל וממשלותיו. מתפקיד האומות לחזק את עם ישראל לטובת האנושות כולה ולטובת שלום העולם כחזון הנביאים.

בבואך לארצנו היינו מצפים מאוד שתביא בכנפיך את יונתן פולארד, סוכן מדינת ישראל אשר פעל למען עמנו. או שתורה מכאן בירושלים לשחררו מיד ולהביאו עוד בטרם תשוב לארצך. זה יהיה צעד מתקן ובונה אימון.

זכור את אברהם אבינו אשר דלק אחרי ארבעת מלכי העולם כדי להשיב את לוט בן אחיו. לא נוכל לשכוח מעשי אבותינו אשר ציוו לנו אמות מידה לדורות.

אנו נציגיו הנאמנים של העם היהודי הקונגרס היהודי החדש ובית דינו הסנהדרין ותנועות המקדש והר הבית, אך חוזרים ומאשררים הידוע לכל.

שום ממשלה בישראל ושום נציגות של יהודים אינה יכולה לשנות כקוצו של יוד בברית אלוקינו ובדברי תורתנו הקדושה, אשר יקומו לעולם כדבר נביאי ישראל ונביא אומות העולם בלעם הרשע. ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי אובד. ולפיכך כל רצון והסכמה לערער על בעלותו וחזקתו הנצחית בפועל של עם ישראל על מלוא ארצו אין לה ערך ואף לא כקליפת השום.

לכן עליך להצהיר, אני גורג בוש, המפקד העליון של צבא ארצות הברית אורה לכל חיילותי להגן על זכויותיו האלוקיות של עם ישראל ולהסיר ממנו כל איום.

בידך הדבר להיזכר לחיי נצח או להיחקק לדיראון עולם. אתה וכל אשר עמך וכל אשר דן אתך כביכול בגורל ארצנו.

ובחרתם בחיים!

כעתירת הקונגרס היהודי החדש
הסנהדרין
תנועות הר הבית והמקדש


רבי שטיינזלץ
רבי שטיינזלץ
רבי שטיינזלץ

תלחץ כאן לקלף המקורי באנגלית (pdf)

תלחץ בצד ימין לרבי שטיינזלץ חותם המסמך:

תלחץ כאן גירסה באנגלית (pdf)

תלחץ כאן גירסה בעברית (pdf)


כל המסמך מפורסם להשקיף וקורא על האתר TempleInstitute.org.

מידע נוסף נמצא ב Israel National News