close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ו אייר ו'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

הודעה בענין בג"ץ בית שפירא

החלטת בג"ץ בענין בית שפירא בחברון, לפיה יפנו היהודים את הבית ששכרו כדין,עד לבירור בבית המשפט - מנוגדת לצדק ולדין ופוגעת מהותית בזכויות הקנין.

למרבה הצער בית המשפט מרים על נס את חוק כבוד האדם וחירותו, אך עושה את החוק פלסתר.

בג"ץ מגוייס למערכת השלטון, ושניהם יחדיו באים לקעקע את זכויות היהודים בארץ ישראל.

דיירי בית שפירא! ישיבתכם בביתכם היא מכוח מצות 'ירושה וישיבה' בארץ ישראל. זה חוק נצחי בתורה שאינו ניתן לערעור.

לפיכך, חל עליכם איסור לפנות את הבנין לא מיראת ערבים ובוודאי לא מיראת יהודים! בישיבתכם בו הנכם מנציחים את מורשת אברהם העברי בחברון. זיכרו! פינוי מרצון של הבנין הוא ראשית פינוי כל יהודה ושומרון חלילה, ו'תחילת ניסה נפילה'. אל לכם להתפתות לפיתרון של פשרה. ראו מה עלה בגורלם של מתיישבי שכונת שלהבת! היועץ המשפטי עשה את ההסכם ללעג ולקלס. על ממשלת ישראל חל הכלל: 'אשר פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר!' לפיכך מחווה 'בית הדין לעניני עם ומדינה' את דעתו, כי חל איסור לעזוב את הבנין, גם אם יפעיל ראש הממשלה את פורעי היס"ם, את סוסיהם ואלותיהם. לקראת יום מחר, יכין כל אחד לעצמו, איש ואשה, זקן ונער, קסדה ותחבושת אישית, ויעצור בגופו גירוש יהודים מנחלת אברהם אבי האומה הישראלית! ארץ ישראל נקנית ביסורים ובמסירות נפש! בברכת: חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו וה' יעשה הטוב בעיניו!

באנו על החתום:

הרב ישראל אריאל, אב בית הדין
הרב דב שטיין
ר' הלל ויס

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות