close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע תשרי כ"ו


Vaadecology.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה כ"ו בתשרי תש"ע

אקולוגיה של גן עדן

יש אי הבנה רבתי בהתייחסות לנושא והעדר הבחנה ברורה בין אקולוגיה לאיכות הסביבה.

איכות הסביבה נתפסת כמושג תברואתי לעומתה האקולוגיה מקיפה תחומים רבים עד הכלת כל החיים החל מהבית (אקולוגיה- בתרגום ללשון עבר משמעות הבית). היינו שלום בית. אקולוגיה לרמותיה השונות – שלום בית, שלום עם השכנים, שלום ירושלים, שלום א"י ושלום העולם עד לשלימות המקדש.

יש לאמץ גישה חדשנית להבנת והעמקת מושג האקולוגיה ומשמעותו.

במדע היום אין הבנה של סוד החיים. מה שגורם לבלבול מושגים, שהחל במאה הקודמת בה נעשה השימוש הראשון במושג אקולוגיה – ע"י ארנסט הקל, פרופסור לזואולוגיה, שבטעות הבין ש"מותר האדם מן הבהמה – אין" ושרכש פרסומו במלחמתו בכנסיה.

המפתח המבוקש להבנה זו ימצא לכשנוכל למצוא דרכים להתאמת ספרי התורה והמדע.

הגישה החדשנית אומרת כי התאמה זו אכן קיימת והיא טמונה בתכנית הבריאה.

על פי הניסוח המוצע – אקולוגיה אינה אלא:

יחסי הגומלין בבריאה, תרבות החיים בבית המשותף ובאהבת רעים.

גישה זו מאפשרת למצוא כיוון לפתרון בעיית היסוד של קיום העולם.

משולש הקסמים האקולוגי - העדר איזון בין:

"התפוצצות האוכלוסין", דלדול המשאבים וזיהום הסביבה.

אקולוגיה של גן עדן היתה מושתתת על שמירת ההסכם בין בעל הגן לחוכרו. בגן עדן לא היה מחסור במשאבים לא היתה "התפוצצות אוכלוסין" ולא היה זיהום סביבתי, רק "פרט קטן" היתה – הפרת חוזה. זה המפתח להתפתחות הבעיה עם בעל הגן (היינו אנטרופיה).

חתני פרס נובל לשלום אל גור והאו"מ טוענים שקץ העולם מתקרב. בינתיים פתרון ישים לא נראה באופק.

לפי תכנית הבריאה היא תחזור למתכונת גן העדן היינו: לא יהיה חוסר משאבים לא תהיה "התפוצצות אוכלוסין" ולא תהיינה בעיות זיהום. הכל תלוי בשמירת ההסכם והפנמה חד משמעית לקיומו של "בעל הבית".

שלום העולם מתחיל בשלום הבית ומסתיים בבניית מקדש מקום תפילה לשלום העמים.

במדרש רבה כתוב שבאחרית הימים דברי התורה יאמרו בלשונו של יפת(אקולוגיה) באהלי שם (תורה ומקדש).

המגישים

ד"ר אברהם מרקוביץ, הרב דב שטיין - צוות מומחים של המרכז לאקולוגיה יהודית

כתובת – סנהדרין, מרכז לאקולוגיה יהודית
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות