close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע כסלו כ"ב


SanhedrinLogo.png
סנהדרין – בית דין גדול של 71
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה כ"ב בכסלו ה'תש"ע

דרך המשפט הנכונה לעם ישראל, משפט התורה

הודעת בית הדין של הסנהדרין

הסנהדרין מברך את שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן שקידש שם שמים ברבים. בהצבעתו על דרך המשפט הנכונה לעם ישראל, משפט התורה, כמאמרו של רבנו סעדיה גאון - אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. בכך מילא יעקב נאמן את שמו נאמן ואת שליחותו כיעקב איש תם יושב אהלים. אשרי יולדתו.

מייסדי הסנהדרין ניסחו בסמוך להקמתה אמנה להעמדת בית דין גדול על פי תורה ובה קבעו את העמדת משפט התורה כמשפט מחייה ומוסכם בארץ וכן הקמת בתי דין בכל הארץ.

הקמת מערכת בתי דין אלטרנטיבית כפי שציין שר המשפטים היא צורך השעה ולא רק בדיני ממונות אלא בכל תחומי המשפט. אכן יש לתאם נורמות ענישה במשפט הפלילי בין המערכות. שתי המערכות יכולות לחיות בשלום ומתוך תיאום.

לפנינו, העם היהודי, דרך רבה עד להיות משפט התורה מוסכם על כלל העם. המהלכים הללו כרוכים בדרכי נועם, בטיפוח יוקרת בתי הדין התורניים, באינטלקטואליזציה שלהם, בשמירה על סדרי הדין ובשיתוף הציבור הרחוק מתורה ובקירובו. כל זאת יחד עם התארגנות הקהילות שומרות התורה סביב משפט התורה.

מהחלטות היסוד של הסנהדרין - כל חוק במדינת ישראל שהתקבל כראוי ושאינו סותר את חוקי תורה הוא חוק תקף.

אנו מבקשים מהמתרעמים על דברי השר נאמן לשקוד על דלתי התורה ולהאות לאורה.

מתוך כבוד לתורה, למצוא דרכים לביסוס משפט התורה ובכך לחיזוקו של עם ישראל ומדינת ישראל בארץ ישראל.

שלילה, של משפט התורה, תשלול, חלילה, את לגיטימיות המדינה היהודית. שלילה כזאת, מסכנת, כבר בהווה, בעליל, את המשך קיומה, ואת קיומה בעתיד עוד יותר.

רבי פרופ' הלל וייס – דובר
רבי דב שטיין - מזכיר


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות